Data fra egen praksis

Introduksjon

Data fra egen praksis er viktig for å få oversikt (kontroll) over ulike prosesser i praksis, og er en sentral del av SKIL-modellen. SKIL tilbyr deltakende kontorer programvaren Medrave 4 utviklet av Medrave Software AS. Medrave har både utviklet SKIL-spesifikke rapporter, i tillegg til mange andre rapporter for oversikt over praksis. Programvaren kan også benyttes for å finne pasienter som trenger spesiell oppfølging.


Kilder til data fra egen praksis

 

Kilder til data som benyttes i dag:

  • Medrave 4: Det SKIL primært benytter.
  • Reseptregisteret: Benyttes av Antibiotikasenteret for Primærmedisin i temaet «Riktigere Antibiotikaforbruk i norske Kommuner» (RAK) for å produsere en rapport over individuell forskrivning.

Andre mulige kilder som ikke benyttes per i dag i SKIL:

  • Innebygget statistikkfunksjon i journalsystemet
  • Helfo-rapport
  • Sykemeldingsstatistikk
  • Egne målinger
  • Pasienttilfredshetsundersøkelser

Tildeling av Medrave4-programvare

Medrave4 prises per legekontor, uavhengig av antall leger på kontoret som deltar i SKIL, derfor har SKIL følgende regel:

  • Dersom SKIL skal dekke medrave må ENTEN alle på et legekontor ELLER alle unntatt én lege delta i SKIL.
  • Dersom Medrave ikke installeres kan man fortsatt delta på kurs, men da uten datauttrekk fra egen praksis.

Trinn i utvikling av Medrave-rapport

  1. Fagperson(er) lager forslag til indikatorer som skal inn i rapport i samarbeid med SKIL
  2. Det utarbeides nøyaktige definisjoner for både teller og nevner for de ulike indikatorer - føres i Kvalipedia
  3. Medrave lager et utkast forslag til rapport basert på definisjonene i kvalipedia
  4. Medrave tester internt indikatorer i den nye rapporten med tilsvarende indikatorer i gamle rapporter.
  5. En lege per EPJ-system frikjøpes 1-2 dager for å se gjennom og teste rapportene etter spesifikasjon (testalgoritme) fra Medrave.
  6. De første legene som er med på kurset spørres aktivt om brukererfaringer med ny rapport for å rette opp i eventuelle feil.
  7. I forbindelse med revisjon av kursene tas eventuelle forslag til forbedring av rapportene opp med fagpersoner.

Definisjoner for de ulike rapportene

Klikk på lenkene under for å komme til definisjonene for de ulike rapportene:

Legemiddelgjennomgangrapport

Praksisrapport (KUP/SKIL-rapport)

Antibiotikarapporten

Kommunerapport Stavanger

Gode pasientforløp (under utarbeidelse)