Data fra egen praksis

Introduksjon

Data fra egen praksis er viktig for å få oversikt (kontroll) over ulike prosesser i praksis, og er en sentral del av SKIL-modellen. SKIL tilbyr deltakende kontorer programvaren Medrave 4 utviklet av Medrave Software AS. Medrave har både utviklet SKIL-spesifikke rapporter, i tillegg til mange andre rapporter for oversikt over praksis. Programvaren kan også benyttes for å finne pasienter som trenger spesiell oppfølging.


Kilder til data fra egen praksis

 

Kilder til data som benyttes i dag:

 • Medrave 4: Det SKIL primært benytter.
 • Reseptregisteret: Benyttes av Antibiotikasenteret for Primærmedisin i temaet «Riktigere Antibiotikaforbruk i norske Kommuner» (RAK) for å produsere en rapport over individuell forskrivning.

Andre mulige kilder som ikke benyttes per i dag i SKIL:

 • Innebygget statistikkfunksjon i journalsystemet
 • Helfo-rapport
 • Sykemeldingsstatistikk
 • Egne målinger
 • Pasienttilfredshetsundersøkelser

Tildeling av Medrave4-programvare

Medrave4 prises per legekontor, uavhengig av antall leger på kontoret som deltar i SKIL, derfor har SKIL følgende regel:

 • Dersom SKIL skal dekke medrave må ENTEN alle på et legekontor ELLER alle unntatt én lege delta i SKIL.
 • Dersom Medrave ikke installeres kan man fortsatt delta på kurs, men da uten datauttrekk fra egen praksis.

Trinn i utvikling av Medrave-rapport

 1. Fagperson(er) lager forslag til indikatorer som skal inn i rapport i samarbeid med SKIL
 2. Det utarbeides nøyaktige definisjoner for både teller og nevner for de ulike rapportene
 3. Medrave lager er forslag til rapporter basert på definisjonene
 4. Medrave tester hver nyutviklet indikator mot andre rapporter som viser det samme.
 5. Rapportene testes med SKILs testlab (testfase #1)
 6. En lege per EPJ-system frikjøpes en dag for å se gjennom og teste rapportene etter spesifikasjon fra Medrave.
 7. De første kontorene spørres aktivt om brukererfaringer for å rette opp i eventuelle feil (testfase #2)
 8. I forbindelse med revisjon av kursene tas eventuelle forslag til forbedring av rapportene opp

Definisjoner for de ulike rapportene

Klikk på lenkene under for å komme til definisjonene for de ulike rapportene:

Legemiddelgjennomgangrapport

Praksisrapport (KUP/SKIL-rapport)

Antibiotikarapporten

Kommunerapport Stavanger

Gode pasientforløp (under utarbeidelse)