Gode pasientforløp rapport

Nr (M=manuell input)

Indikator

Teller

Nevner

Behov for drilldown

Merknader

Work in progress

 

 

Deltakernummer i SKIL

Tildelt deltakernummer fra Medrave

 

 

Gjør det mulig å kunne koble data i SKILs eportal anonymt

M

Tas rapporten ut ifm. SKILs kurs i antibiotika?

Manuelt input, alternativer:

«velg» - standard

«nei»

«ja, 1. møte»

«ja, 2. møte»

«ja, 3. møte»

 

 

Man må velge annen kategori enn «velg».

Denne vil utgå når man får automatiske uttrekk.

Bakgrunnsvariabler

1a

Antall egne pasienter

Dersom legen har egen fastlegeliste (= «nei» på nr. 3):

Antall pasienter på fastlegens liste.

 

Dersom legen IKKE har egen fastlegeliste (= «ja» på nr. 3):

Antall pasienter som OFTEST har vært til aktuelle bruker siste år.

 

 

 Variablene i 1-10 skal tilsvare variablene i LMG-rapporten.

1b

Antall kvinnelige pasienter på listen

Antall kvinnelige pasienter blant legens egne pasienter (punkt 1a)

 

 

 

1c

Medianalder på pasientene

Median alder på egne pasienter (punkt 1a)

 

 

 

2 M

Antall praksisdager pr. uke

Manuelt input:

Tall med 1 desimal

 

 

 

3 M

Jobber du på deleliste/fellesliste eller er du vikar/turnuslege?

Manuelt input:

Alternativer:

«nei» - standard

«ja»

 

 

 

4 M

Hvor mange år har du vært fastlege på denne listen?

Manuelt input:Tall med 1 desimal

 

 

 

5

Antall konsultasjoner siste år (inkl. sykebesøk)

Antall ganger legen har tatt takst 2ad, 11ad eller 11ak siste år.

 

 

 

6

Antall konsultasjoner pr. praksisdag (praksisdager pr uke x 44 uker)

Resultat på nr. 5 (antall kons/sykebesøk) DELT PÅ resultat på nr. 2 (ant. praksisdag per uke) GANGER 44

 

 

 

7

Antall sykebesøk siste år

Antall ganger legen har tatt takst 11ad eller 11ak siste år.

 

 

 

8

Andel av egne pasienter som har vært til minst 6 konsultasjoner siste år (inkl. sykebesøk)

Antall av legens egne pasienter (=1a) som har hatt MINST 6 konsultasjon siste år hos en eller flere leger på kontoret (ikke bare fastlege)

Antall egne pasienter (=1a)

 

 

9

Andel av dine pasienters konsultasjon som har vært hos deg siste år (inkl. sykebesøk)

Antall konsultasjoner egne pasienter (1a) har hatt hos aktuelle lege.

Antall konsultasjoner egne pasienter (1a) har hatt på kontoret totalt.

 

 

10

Gjennomsnittlig antall konsultasjoner på egne pasienter siste år (inkl. sykebesøk)

Antall konsultasjoner egne pasienter (1a) har hatt hos aktuelle lege.

Antall egne pasienter (=1a)

 

 


Oversikt over utsatte pasientgrupper

11a

Andel eldre (> 65 år) med minst 2 kroniske sykdommer.

Antall eldre (> 65 år) som er registrert med minst 2 av følgende diagnoser:

 • Hjertesvikt (K77)
 • Diabetes (T89, T90)
 • Hjerneslag (K90)
 • Nyresvikt (U99)
 • Leversvikt (D97)
 • KOLS (R95)
 • Atrieflimmer (K78)
 • Angina pectoris (K74)
 • Artrose (L89, L90, L91)
 • Epilepsi (N88)
 • Osteoporose (L95)

Kun egne pasienter!

 

JA

 Ta med registrert noen gang.

11b

Andel eldre med minst 3 kroniske sykdommer.

Antall eldre (> 65 år) som er registrert med minst 3 av diagnosene under 11a.

 

JA

Ta med registrert noen gang.

11c

Andel eldre med minst 4 kroniske sykdommer.

Antall eldre (> 65 år) som er registrert med minst 4 av diagnosene under 11a.

 

JA

Ta med registrert noen gang.

 

11d

Andel eldre med minst 5 kroniske sykdommer.

Antall eldre (> 65 år) som er registrert med minst 5 av diagnosene under 11a.

 

JA

Ta med registrert noen gang. Denne inkluderes i gruppen "utsatte pasienter"

 

11e

Andel eldre med minst 10+ legemidler

Antall pasienter over 65 år som bruker minst 10 faste legemidler

 

Kun egne pasienter!

 

JA

Definisjon av faste legemidler i LIB er samme som i LMG-rapporten:

 

ALLE MEDIKAMENTER MERKET SOM FAST

 

+  FØLGENDE MEDIKAMENTER MERKET SOM BEHOV:

ANTIPSYKOTIKA (N05A)

TCA (N06AA)

OPIOIDER

(N02A)

BENZODIAZEPINER (N05BA, N05CD)

Z-HYPNOTIKA (N05CF)

 

Ta med noen gang.

 

12a

Antall pasienter med viktig enkeltdiagnose som ofte gir funksjonssvikt alene.

Antall pasienter i systemet registrert med MINST EN AV FØLGENDE diagnoser:

 • Demens/Alzheimer sykdom/senil demens (P70)
 • Psykisk utviklingshemming (P85)
 • Legemiddelmisbruk (P18)
 • Stoffmisbruk (P19)
 • Alkoholmisbruk (P15)
 • Schizofreni (P72)
 • Personlighetsforstyrrelse (P80)

Kun egne pasienter!

Når som helst i journalen

 

JA, inkludert diagnose og kode bak de enkelte

 

12b

Antall pasienter med demens

Antall pasienter i systemet registrert med

Demens/Alzheimer sykdom/senil demens (P70)

Kun egne pasienter!

Når som helst i journalen

 

JA

 

 

12c

Antall pasienter med psykisk utviklingshemming

Antall pasienter i systemet registrert med Psykisk utviklingshemming (P85)

Kun egne pasienter!

Når som helst i journalen

 

JA

 

 

12d

Antall pasienter med misbruk av rusmidler, alkohol eller medikamenter.

Antall pasienter i systemet registrert med MINST EN AV FØLGENDE diagnoser:

 • Legemiddelmisbruk (P18)
 • Stoffmisbruk (P19)
 • Alkoholmisbruk (P15)

Kun egne pasienter!

Når som helst i journalen

 

JA, inkludert diagnose og kode bak de enkelte

 

 

12e

Antall pasienter med alvorlig psykisk lidelse

Antall pasienter i systemet registrert med MINST EN AV FØLGENDE diagnoser:

 • Schizofreni (P72)
 • Personlighetsforstyrrelse (P80)

Kun egne pasienter!

Når som helst i journalen

 

JA, inkludert diagnose og kode bak de enkelte

 

 

13a

Antall pasienter hvor det er mottatt melding fra kommunal pleie- og omsorgstjeneste siste år

Antall pasienter i systemet hvor det SISTE år er mottatt minst 1 melding fra enten hjemmesykepleien eller psykiatritjenesten i kommunen

Søk etter fritekst:

INFODOC KORRESPONDANSEFELT:

«sykepleie»

Søkes ikke case-sensitivt, kan etterfølges av tekst eller mellomrom.CGM:

"eForespørsel (ElinK)"

ikke case-sensitivtSystem X:

"Sykepleietjeneste, pleie- og omsorg Dialogmelding Mottatt” 

Ikke case-sensitivt

 

Kun egne pasienter!

 

JA

 

Må forbedres

13b

Pasienter som har gått regelmessig til oppfølging, men som er blitt «borte»

Bruke samme definisjoner som i Medrave praksisprofil

 

 JA

 

Ikke klar 

13cPasienter hvor takst 11e er tatt siste år (Sykebesøk av egne kronisk syke pasienter)Antall pasienter hvor takst 11e er tatt siste år
JA

14

Totalt antall pasienter som potensielt tilhører "utsatte pasientgrupper".

Antall pasienter som tilhører én av gruppene 11d-13 over

 Merk at indikator 11a,11b og 11c ikke er med her.

Kun egne pasienter!

Hver pasient telles kun en gang.

 

 

Oppfølging av utsatte pasientgrupper

15a

Andel pasienter tilhørende utsatte grupper som har hatt minst en konsultasjon siste år.

Antall pasienter tilhørende "utsatte pasientgrupper"(=indikator 14) hvor takst 2ad er tatt minst én gang siste år.

 

Kun egne pasienter!

Antall pasienter tilhørende "utsatte pasientgrupper" = indikator 14

JA (inkludert oversikt over dem som IKKE har fått konsultasjon siste år - f.eks. under en skillestrek?)

 

15b

Median antall konsultasjoner i gjennomsnitt per pasient tilhørende utsatte grupper.

Beregne median antall 2ad tatt hos pasienter tilhørende "utsatte pasientgrupper" = indikator 14

 

Kun egne pasienter!

 

 

Tar kun med pasienter hvor konsultasjonstaksten er tatt!

16

Andel pasienter tilhørende utsatte grupper som har hatt minst ett hjemmebesøk siste år.

Antall pasienter tilhørende "utsatte pasientgrupper"(=indikator 14) hvor takst 11ad/11ak er tatt minst én gang siste år

 

Kun egne pasienter!

Antall pasienter tilhørende "utsatte pasientgrupper" = indikator 14

JA

 

17a

Andel pasienter tilhørende utsatte grupper hvor det har vært minst en kontakt med pleie-/omsorgstjeneste, NAV, apotek eller bedriftshelsetjeneste (takst 1f)

Antall pasienter tilhørende "utsatte pasientgrupper"(=indikator 14) hvor takst 1f er tatt minst én gang siste år

 

Kun egne pasienter!

Antall pasienter tilhørende "utsatte pasientgrupper" = indikator 14

JA

 

17b

Median antall takst 1f tatt per pasient tilhørende utsatte grupper.

Median antall takst 1f tatt totalt hos pasienter tilhørende "utsatte pasientgrupper" = indikator 14

 

Kun egne pasienter!

 

 

Tar kun med pasienter hvor 1f-taksten er tatt!

17c

Andel pasienter tilhørende utsatte grupper hvor det har vært minst ett tverrfaglig møte siste år (takst 14)

Antall pasienter tilhørende "utsatte pasientgrupper"(=indikator 14) hvor takst 14 er tatt minst én gang siste år

 

Antall pasienter tilhørende "utsatte pasientgrupper" = indikator 14

 

 

 

18

Andel pasienter tilhørende utsatte grupper med minst 4 faste legemidler hvor legemiddelgjennomgang er utført siste år.

Antall pasienter tilhørende "utsatte pasientgrupper" (=indikator 14)

OG som har minst 4 faste legemidler i LIB

hvor ENTEN takst 2LD er tatt,

ELLER det står skrevet "legemiddelgjennomgang" eller "lmg" i journalen.

 

 

Kun egne pasienter!

Antall pasienter tilhørende "utsatte pasientgrupper" = indikator 14 OG som har minst 4 faste legemidler i LIB.

 

Definisjon av faste legemidler i LIB er samme som i LMG-rapporten:

 

ALLE MEDIKAMENTER MERKET SOM FAST

 

+  FØLGENDE MEDIKAMENTER MERKET SOM BEHOV:

ANTIPSYKOTIKA (N05A)

TCA (N06AA)

OPIOIDER

(N02A)

BENZODIAZEPINER (N05BA, N05CD)

Z-HYPNOTIKA (N05CF)

19

Andel pasienter tilhørende utsatte grupper hvor takst 660 er tatt siste år (årlig fullstendig undersøkelse).

Antall pasienter tilhørende "utsatte pasientgrupper"(=indikator 14) hvor takst 660 er tatt minst én gang siste år.

 

Kun egne pasienter!

Antall pasienter tilhørende "utsatte pasientgrupper" = indikator 14

JA (inkl. oversikt over dem som det IKKE er tatt takst 660 på, eks. under en skillestrek).

 

20

Andel eldre multimorbide pasienter hvor 4 meter gangtest er tatt siste år.

Antall pasienter tilhørende  "eldre med minst 2 kroniske sykdommer" (=indikator 11) eller "pasienter med demens" (Diagnosekode P70) OVER 65 år hvor  "4 meter gangtest", "fmgt" eller "4mgt" er skrevet i journalen. Fritekst er ikke case-sensitivt, kan etterfølges av ENTER, mellomrom, kolon, punktum eller komma.

 

Kun egne pasienter!

Antall pasienter tilhørende ENTEN "eldre med minst 2 kroniske sykdommer" (=indikator 11) eller "pasienter med demens" OVER 65 år (Diagnosekode P70).

JA (inkl. oversikt over dem som IKKE har tatt 4m gangtest siste år, eks. under en skillestrek).

Dette er en lite brukt funksjonstest som vi ønsker å promotere gjennom SKIL, den er sensitiv for funksjonssvikt og enkel å gjennomføre.

21

Andel eldre multimorbide pasienter hvor 4 meter gangtest er blitt dårligere ila. siste 3 år.

Antall pasienter tilhørende ENTEN "eldre med minst 2 kroniske sykdommer" (=indikator 11) OG/ELLER "pasienter med demens" (Diagnosekode P70) OVER 65 år med minst 2 registrerte verdier hvor sist registrerte måling er mindre enn først registrerte måling.

Når som helst i journalen.

 

Kun egne pasienter!

Antall pasienter tilhørende ENTEN "eldre med minst 2 kroniske sykdommer" (=indikator 11) OG/ELLER "pasienter med demens" (Diagnosekode P70) OVER 65 år

JA

Formålet med denne er å kunne plukke opp pasienter som har falt i 4 meter gangtest over de siste årene.

22

Andel eldre med brudd siste år

Antall eldre (> 65 år) som er registrert med minst én av følgende diagnoser siste år:

 • Brudd underarm (L72)
 • Brudd legg/ankel (L73)
 • Brudd hånd/fot (L74)
 • Brudd lårben/lårhals (L75)
 • Brudd IKA (L76)

 

Kun egne pasienter!

Antall pasienter > 65 år på egen liste.

 

 

23

Antall tilhørende utsatte pasientgrupper som har vært innlagt på sykehus siste år (mottatt epikrise)

Antall pasienter tilhørende "utsatte pasientgrupper" = indikator 14 hvor det er mottatt minst en epikrise fra sykehus siste år.

 

Kun egne pasienter!

Antall pasienter tilhørende "utsatte pasientgrupper" = indikator 14

JA

Sannsynligvis vanskelig å trekke ut per idag?