Gode pasientforløp rapport

Nr (M=manuell input)

Indikator

Nevner

Drilldown

Merknader

Work in progress
 
 

Deltakernummer i SKIL

   

Gjør det mulig å kunne koble data i SKILs eportal anonymt


M

Tas rapporten ut ifm. SKIL-møte?

   

Man må velge annen kategori enn «velg»


Bakgrunnsvariabler

1a

Antall egne pasienter

   

F.eks. dersom en pasient har vært til aktuell bruker 3 ganger og annen lege 1 gang telles vedkommende med her.


1b

Antall kvinnelige pasienter på listen

     

1c

Medianalder på pasientene

     

2 M

Antall praksisdager pr. uke

     

3 M

Jobber du på deleliste/fellesliste eller er du vikar/turnuslege?

     

4 M

Hvor mange år har du vært fastlege på denne listen?

     

5

Antall konsultasjoner siste år (inkl. sykebesøk)

     

6

Antall konsultasjoner pr. praksisdag (praksisdager pr uke x 44 uker)

     

7

Antall sykebesøk siste år

     

8

Andel av egne pasienter som har vært til minst 6 konsultasjoner siste år (inkl. sykebesøk)

Antall egne pasienter (=1a)

   

9

Andel av dine pasienters konsultasjon som har vært hos deg siste år (inkl. sykebesøk)

Antall konsultasjoner egne pasienter (1a) har hatt på kontoret totalt.

   

10

Gjennomsnittlig antall konsultasjoner på egne pasienter siste år (inkl. sykebesøk)

Antall egne pasienter (=1a)

   

Indikatorer Gode pasientforløp

Oversikt

11aAndel eldre (>65 år) med minst 2 kroniske sykdommer.
Antall pasienter > 65 år på egen liste
JATa med registrert noen gang
11bAndel eldre med minst 3 kroniske sykdommer.
Antall pasienter > 65 år på egen liste

JA
Ta med registrert noen gang
11cAndel eldre med minst 4 kroniske sykdommerAntall pasienter > 65 år på egen liste

JA
Ta med registrert noen gang
11dAndel eldre med minst 5 kroniske sykdommerAntall pasienter > 65 år på egen liste

JA
Ta med registrert noen gang
11e Antall pasienter over 65 år med minst 10+ legemidler   JA

Definisjon av faste legemidler i LIB er samme som i LMG-rapporten:

 

ALLE MEDIKAMENTER MERKET SOM FAST

 

+  FØLGENDE MEDIKAMENTER MERKET SOM BEHOV:

ANTIPSYKOTIKA (N05A)

TCA (N06AA)

OPIOIDER

(N02A)

BENZODIAZEPINER (N05BA, N05CD)

Z-HYPNOTIKA (N05CF)


12a

Antall pasienter med viktig enkeltdiagnose som oftest gir funksjonssvikt alene.

Antall pasienter i systemet registrert med MINST EN AV FØLGENDE diagnoser:

 • Demens/Alzheimer sykdom/senil demens (P70)
 • Psykisk utviklingshemming (P85)
 • Legemiddelmisbruk (P18)
 • Stoffmisbruk (P19)
 • Alkoholmisbruk (P15)
 • Schizofreni (P72)
 • Personlighetsforstyrrelse (P80)

Kun egne pasienter!

Når som helst i journalen

JA, inkludert diagnose og kode bak de enkelte

 
12bAntall pasienter med demens

Antall pasienter i systemet registrert med

Demens/Alzheimer sykdom/senil demens (P70)

Kun egne pasienter!

Når som helst i journalen

JA
12cAntall pasienter med utviklingshemming

Antall pasienter i systemet registrert med Psykisk utviklingshemming (P85)

Kun egne pasienter!

Når som helst i journalen

JA
12dAntall pasienter med misbruk av rusmidler, alkohol eller legemidler

Antall pasienter i systemet registrert med MINST EN AV FØLGENDE diagnoser:

 • Legemiddelmisbruk (P18)
 • Stoffmisbruk (P19)
 • Alkoholmisbruk (P15)

Kun egne pasienter!

Når som helst i journalen

JA, inkludert diagnose og kode bak de enkelte

12eAntall pasienter med alvorlig psykisk lidelse (schizofreni og/eller personlighetsforstyrrelse)

Antall pasienter i systemet registrert med MINST EN AV FØLGENDE diagnoser:

 • Schizofreni (P72)
 • Personlighetsforstyrrelse (P80)

Kun egne pasienter!

Når som helst i journalen

JA, inkludert diagnose og kode bak de enkelte

13a

Antall pasienter hvor det er mottatt melding fra kommunal pleie- og omsorgstjeneste

 

Antall pasienter i systemet hvor det SISTE år er mottatt minst 1 melding fra enten hjemmesykepleien eller psykiatritjenesten i kommunen

Søk etter fritekst:

INFODOC KORRESPONDANSEFELT:

«sykepleie»

Søkes ikke case-sensitivt, kan etterfølges av tekst eller mellomrom.

 

CGM:

"eForespørsel (ElinK)"

ikke case-sensitivt

System X:

"Sykepleietjeneste, pleie- og omsorg Dialogmelding Mottatt” 

Ikke case-sensitivt

Kun egne pasienter 

JA

 
13bEgne kronisk syke pasienter som har fått sykebesøk siste år
Antall pasienter hvor takst 11e er tatt siste år. 13cPasienter som har gått regelmessig til oppfølging, men som er blitt «borte»
Bruke samme definisjoner som i Medrave «praksisprofil»


Ikke klar

14

Totalt antall pasienter som potensielt tilhører "utsatte pasientgrupper".

Antall pasienter som tilhører én av gruppene 11d, 11e, 12a, 13a, 13b, 13c over.

Merk at 11a-11c IKKE er med

Hver pasient skal kun telles en gang.

Kun egne pasienter!

 Oppfølging av utsatte pasientgrupper

15a

Andel pasienter tilhørende utsatte grupper som har hatt minst en konsultasjon siste år.

Antall pasienter tilhørende "utsatte pasientgrupper" = indikator 14

JA (inkludert oversikt over dem som IKKE har fått konsultasjon siste år - f.eks. under en skillestrek?)

 

15b

Median antall konsultasjoner i gjennomsnitt per pasient tilhørende utsatte grupper.

 

  Tar kun med pasienter hvor konsultasjonstaksten er tatt!

16

Andel pasienter tilhørende utsatte grupper som har hatt minst ett hjemmebesøk siste år.

Antall pasienter tilhørende "utsatte pasientgrupper" = indikator 14

JA

 

17a

Andel pasienter tilhørende utsatte grupper hvor det har vært minst en kontakt med pleie-/omsorgstjeneste, NAV, apotek eller bedriftshelsetjeneste (takst 1f)

Antall pasienter tilhørende "utsatte pasientgrupper" = indikator 14

JA

 

17b

Median antall takst 1f tatt per pasient tilhørende utsatte grupper.

 

  Tar kun med pasienter hvor 1f-taksten er tatt!

18

Andel pasienter tilhørende utsatte grupper med minst 4 faste legemidler hvor legemiddelgjennomgang er utført siste år.

Antall pasienter tilhørende "utsatte pasientgrupper" = indikator 14 OG som har minst 4 faste legemidler i LIB.

 

Definisjon av faste legemidler i LIB er samme som i LMG-rapporten:

 

ALLE MEDIKAMENTER MERKET SOM FAST

 

+  FØLGENDE MEDIKAMENTER MERKET SOM BEHOV:

ANTIPSYKOTIKA (N05A)

TCA (N06AA)

OPIOIDER

(N02A)

BENZODIAZEPINER (N05BA, N05CD)

Z-HYPNOTIKA (N05CF)


19

Andel pasienter tilhørende utsatte grupper hvor takst 660 er tatt siste år (årlig fullstendig undersøkelse).

Antall pasienter tilhørende "utsatte pasientgrupper" = indikator 14

JA (inkl. oversikt over dem som det IKKE er tatt takst 660 på, eks. under en skillestrek).

 

20

Andel eldre multimorbide pasienter hvor 4 meter gangtest er tatt siste år.

Antall pasienter tilhørende ENTEN "eldre med minst 2 kroniske sykdommer" (=indikator 11) eller "pasienter med demens" OVER 65 år (Diagnosekode P70).

JA (inkl. oversikt over dem som IKKE har tatt 4m gangtest siste år, eks. under en skillestrek).

Dette er en lite brukt funksjonstest som vi ønsker å promotere gjennom SKIL, den er sensitiv for funksjonssvikt og enkel å gjennomføre.


21

Andel eldre multimorbide pasienter hvor 4 meter gangtest er blitt dårligere ila. siste 3 år.

Antall pasienter tilhørende ENTEN "eldre med minst 2 kroniske sykdommer" (=indikator 11) OG/ELLER "pasienter med demens" (Diagnosekode P70) OVER 65 år

JA

Formålet med denne er å kunne plukke opp pasienter som har falt i 4 meter gangtest over de siste årene.


22

Andel eldre med brudd siste år

Antall pasienter > 65 år på egen liste.

   

23

Antall tilhørende utsatte pasientgrupper som har vært innlagt på sykehus siste år (mottatt epikrise)

Antall pasienter tilhørende "utsatte pasientgrupper" = indikator 14 JA Sannsynligvis vanskelig å trekke ut per idag?