Pasientforløp for Utsatte Grupper

Indikatorliste gode pasientforløp for sårbare grupper

ID

Navn

Teller

Nevner

Informasjon

PSG1

Andel eldre med flere kroniske sykdommer.

Antall pasienter > 65 år som er registrert med minst 2/3/4/5 av følgende diagnoser:

 

Ø  Hjertesvikt (K77)

Ø  Diabetes (T89, T90)

Ø  Hjerneslag (K90)

Ø  Nyresvikt (U99)

Ø  Leversvikt (D97)

Ø  KOLS (R95)

Ø  Atrieflimmer (K78)

Ø  Angina pectoris (K74)

Ø  Artrose (L89, L90, L91)

Ø  Epilepsi (N88)

Ø  Osteoporose (L95)

Antall pasienter > 65 år.

Kunne sortere på antall sykdommer mellom 2-5.

PSG2

Andel eldre med minst 10+ legemidler.

 

Antall pasienter over 65 år som bruker minst 10 faste legemidler*.

Antall pasienter > 65 år.

 

PSG3

Antall pasienter med alvorlig enkeltdiagnose.

Antall pasienter i systemet (uansett alder) registrert med

a.          Demens (P70)

b.          Psykisk utviklingshemming (P85)

c.           Misbruk av rusmidler, alkohol eller medikamenter (P18, P19, P15)

d.          Schizofreni/personlighets-forstyrrelse

Kun egne pasienter!

Når som helst i journalen

 

Kunne sortere mellom de ulike diagnosegruppene.

PSG4

Pasienter som har kontakt med kommunal pleie- og omsorgstjeneste.

Antall pasienter i systemet hvor det SISTE år er mottatt minst 1 melding fra enten hjemmesykepleien eller psykiatritjenesten i kommunen.

 

Alternativer er å søke etter:

-        Fritekst i fortløpende journal (slik det gjøres nå).

-        Koble til iplos-database.

PSG5

Andel pasienter på egen liste som kan tilhøre sårbare pasienter

Inkludere pasienter som:

-        Er over 65 år og har minst 4 kroniske sykdommer (jfr. definisjoner i PSG1).

-        Er over 65 år og har minst 10 faste medikamenter (jfr. definisjoner i PSG2).

-        Har minst en alvorlig enkeltdiagnose (jfr. definisjoner i PSG3).

-        Har kontakt med kommunal pleie- og omsorgstjeneste (jfr. definisjoner i PSG4).

-        Hvor takst 11e er tatt siste år.

Antall listepasienter.

 

PSG6

Sårbare grupper: Andel som har fått legemiddelgjennomgang siste år.

 

Antall pasienter tilhørende sårbare pasientgrupper (=indikator PSG5)

-hvor ENTEN takst 2LD er tatt,

-ELLER det står skrevet "legemiddelgjennomgang" eller "lmg" i journalen

Siste år.

Antall pasienter tilhørende sårbare pasientgrupper (=indikator PSG5).

Denne indikatoren får med de tilfellene hvor det er gjort LMG inkludert der hvor antall medikamenter er redusert til < 4.

PSG7

Sårbare grupper: Andel hvor det er holdt tverrfaglig møte siste år (takst 14).

 

Antall pasienter tilhørende sårbare pasientgrupper (=indikator PSG5)

-hvor takst 14 er tatt.

Antall pasienter tilhørende sårbare pasientgrupper (=indikator PSG5).

 

PSG8

Sårbare grupper: Andel som har hatt konsultasjon eller sykebesøk siste år.

Antall pasienter tilhørende sårbare pasientgrupper (=indikator PSG5) hvor en av følgende takster er tatt siste år:

-        2ad (konsultasjon)

-        11ad/11ak (sykebesøk)

Antall pasienter tilhørende sårbare pasientgrupper (=indikator PSG5).

 

PSG9

Sårbare grupper: Median antall konsultasjon eller sykebesøk siste år.

Median antall takst:

-        2ad (konsultasjon)

-        11ad/11ak (sykebesøk)

Hos pasienter tilhørende utsatte grupper (=indikator PSG5).

Antall pasienter tilhørende sårbare pasientgrupper (=indikator PSG5).

 

PSG10

Sårbare grupper: Median antall takst 1f (dialog med kommunale samarbeidspartnere) siste år.

Median antall takst:

-                2ad (konsultasjon)

-                11ad/11ak (sykebesøk)

Hos pasienter tilhørende utsatte grupper (=indikator PSG5).

Antall pasienter tilhørende sårbare pasientgrupper (=indikator PSG5).

 

 

 

 

 

 

PSG11

Antall pasienter hvor takst 660 for årlig undersøkelse er tatt siste år.

Antall takst 660 siste år.

 

Vanskelig med nevner siden man ikke kan regne med at demens/utviklings-hemming alltid er kodet.

 

*Definisjon av faste legemidler (følger av definisjon benyttet av EPJ-løftet, Direktoratet for E-helse).

alle medikamenter merket som fast

+  følgende medikamenter merket som behov:

•          antipsykotika (n05a)

•          tca (n06aa)

•          opioider (n02a)

•          benzodiazepiner (n05ba, n05cd)

•          z-hypnotika (n05cf)