Gode pasientforløp rapport

Nr (M=manuell input)

Indikator

Teller

Nevner

Drilldown

Merknader

 
 

Deltakernummer i SKIL

Tildelt deltakernummer fra Medrave

   

Gjør det mulig å kunne koble data i SKILs eportal anonymt

M

Tas rapporten ut ifm. SKIL-møte?

Manuelt input, alternativer:

«velg» - standard

«nei»

«ja, 1. møte»

«ja, 2. møte»

«ja, 3. møte»

   

Man må velge annen kategori enn «velg»

Bakgrunnsvariabler

1a

Antall egne pasienter

Dersom legen har egen fastlegeliste (= «nei» på nr. 3):

Antall pasienter på fastlegens liste.

 

Dersom legen IKKE har egen fastlegeliste (= «ja» på nr. 3):

Antall pasienter som OFTEST har vært til aktuelle bruker siste år.

   

F.eks. dersom en pasient har vært til aktuell bruker 3 ganger og annen lege 1 gang telles vedkommende med her.

1b

Antall kvinnelige pasienter på listen

Antall kvinnelige pasienter blant legens egne pasienter (punkt 1a)

     

1c

Medianalder på pasientene

Median alder på egne pasienter (punkt 1a)

     

2 M

Antall praksisdager pr. uke

Manuelt input:

Tall med 1 desimal

     

3 M

Jobber du på deleliste/fellesliste eller er du vikar/turnuslege?

Manuelt input:

Alternativer:

«nei» - standard

«ja»

     

4 M

Hvor mange år har du vært fastlege på denne listen?

Manuelt input:Tall med 1 desimal

     

5

Antall konsultasjoner siste år (inkl. sykebesøk)

Antall ganger legen har tatt takst 2ad, 11ad eller 11ak siste år.

     

6

Antall konsultasjoner pr. praksisdag (praksisdager pr uke x 44 uker)

Resultat på nr. 5 (antall kons/sykebesøk) DELT PÅ resultat på nr. 2 (ant. praksisdag per uke) GANGER 44

     

7

Antall sykebesøk siste år

Antall ganger legen har tatt takst 11ad eller 11ak siste år.

     

8

Andel av egne pasienter som har vært til minst 6 konsultasjoner siste år (inkl. sykebesøk)

Antall av legens egne pasienter (=1a) som har hatt MINST 6 konsultasjon siste år hos en eller flere leger på kontoret (ikke bare fastlege)

Antall egne pasienter (=1a)

   

9

Andel av dine pasienters konsultasjon som har vært hos deg siste år (inkl. sykebesøk)

Antall konsultasjoner egne pasienter (1a) har hatt hos aktuelle lege.

Antall konsultasjoner egne pasienter (1a) har hatt på kontoret totalt.

   

10

Gjennomsnittlig antall konsultasjoner på egne pasienter siste år (inkl. sykebesøk)

Antall konsultasjoner egne pasienter (1a) har hatt hos aktuelle lege.

Antall egne pasienter (=1a)

   

Indikatorer Gode pasientforløp

Oversikt

11

Antall eldre med minst 2 kroniske sykdommer.

Antall eldre (> 65 år) som er registrert med minst 2 av følgende diagnoser:

 • Hjertesvikt (K77)
 • Diabetes (T89, T90)
 • Hjerneslag (K90)
 • Nyresvikt (U99)
 • Leversvikt (D97)
 • KOLS (R95)
 • Atrieflimmer (K78)
 • Hjerteartytmi IKA (K80)
 • Angina pectoris (K74)
 • Artrose (L89, L90, L91)
 • Glaukom (F93)
 • Epilepsi (N88)
 • Osteoporose (L95)
 

JA

 

12

Antall pasienter med viktig enkeltdiagnose som oftest gir funksjonssvikt alene.

Antall pasienter i systemet registrert med MINST EN AV FØLGENDE diagnoser:

 • Demens/Alzheimer sykdom/senil demens (P70)
 • Legemiddelmisbruk (P18)
 • Rusmiddelmisbruk (P19)
 • Psykisk utviklingshemming (P85)
 • Schizofreni (P72)
 • Personlighetsforstyrrelse (P80)
 • PTSD (P82)
 • Multippel Sklerose (N86)
 • Parkinsonisme (N87)
 • Revmatoid artritt (L88)
 

JA, inkludert diagnose og kode bak de enkelte

 

13

Antall pasienter hvor det er mottatt melding fra kommunal pleie- og omsorgstjeneste

Antall pasienter i systemet hvor det SISTE år er mottatt minst 1 melding fra enten hjemmesykepleien eller psykiatritjenesten i kommunen

 

JA

 

14

Totalt antall pasienter som potensielt tilhører "utsatte pasientgrupper".

Antall pasienter som tilhører én av gruppene 11-13 over

   

Skal kun telles én gang.

Oppfølging og samhandling av utsatte pasientgrupper

15a

Andel pasienter tilhørende utsatte grupper som har hatt minst en konsultasjon siste år.

Antall pasienter tilhørende "utsatte pasientgrupper"(=indikator 14) hvor takst 2ad er tatt minst én gang siste år.

Antall pasienter tilhørende "utsatte pasientgrupper" = indikator 16

JA (inkludert oversikt over dem som IKKE har fått konsultasjon siste år - f.eks. under en skillestrek?)

 

15b

Antall konsultasjoner i gjennomsnitt per pasient tilhørende utsatte grupper.

Antall takst 2ad tatt totalt hos pasienter tilhørende "utsatte pasientgrupper" = indikator 16

Antall pasienter tilhørende "utsatte pasientgrupper" = indikator 16

   

16

Andel pasienter tilhørende utsatte grupper som har hatt minst ett hjemmebesøk siste år.

Antall pasienter tilhørende "utsatte pasientgrupper"(=indikator 16) hvor takst 11ad/11ak er tatt minst én gang siste år

Antall pasienter tilhørende "utsatte pasientgrupper" = indikator 16

JA

 

17a

Andel pasienter tilhørende utsatte grupper hvor det har vært minst en kontakt med pleie-/omsorgstjeneste, NAV, apotek eller bedriftshelsetjeneste (takst 1f)

Antall pasienter tilhørende "utsatte pasientgrupper"(=indikator 16) hvor takst 1f er tatt minst én gang siste år

Antall pasienter tilhørende "utsatte pasientgrupper" = indikator 16

JA

 

17b

Antall takst 1f tatt i gjennomsnitt per pasient tilhørende utsatte grupper.

Antall takst 1f tatt totalt hos pasienter tilhørende "utsatte pasientgrupper" = indikator 16

Antall pasienter tilhørende "utsatte pasientgrupper" = indikator 16

   

18

Andel pasienter tilhørende utsatte grupper med minst 4 faste legemidler hvor legemiddelgjennomgang er utført siste år.

Antall pasienter tilhørende "utsatte pasientgrupper" (=indikator 16)

OG som har minst 4 faste legemidler i LIB

hvor ENTEN takst 2LD er tatt,

ELLER det står skrevet "legemiddelgjennomgang" eller "lmg" i journalen.

Antall pasienter tilhørende "utsatte pasientgrupper" = indikator 16 OG som har minst 4 faste legemidler i LIB.

 

Definisjon av faste legemidler i LIB er samme som i LMG-rapporten:

 

ALLE MEDIKAMENTER MERKET SOM FAST

 

+  FØLGENDE MEDIKAMENTER MERKET SOM BEHOV:

 

ANTIPSYKOTIKA (N05A)

 

TCA (N06AA)

 

OPIOIDER

(N02A)

 

BENZODIAZEPINER (N05BA, N05CD)

 

Z-HYPNOTIKA (N05CF)

19

Andel pasienter tilhørende utsatte grupper hvor takst 660 er tatt siste år (årlig fullstendig undersøkelse).

Antall pasienter tilhørende "utsatte pasientgrupper"(=indikator 16) hvor takst 660 er tatt minst én gang siste halvår.

Antall pasienter tilhørende "utsatte pasientgrupper" = indikator 16

JA (inkl. oversikt over dem som det IKKE er tatt takst 660 på, eks. under en skillestrek).

 

20

Andel eldre multimorbide pasienter hvor 4 meter gangtest er tatt siste år.

Antall pasienter tilhørende  "eldre med minst 2 kroniske sykdommer" (=indikator 11) hvor  "4 meter gangtest", "fmgt" eller "4mgt" er skrevet i journalen. Fritekst er ikke case-sensitivt, kan etterfølges av ENTER, mellomrom, kolon, punktum eller komma.

Antall pasienter tilhørende ENTEN "eldre med minst 2 kroniske sykdommer" (=indikator 1)

JA (inkl. oversikt over dem som IKKE har tatt 4m gangtest siste år, eks. under en skillestrek).

Dette er en lite brukt funksjonstest som vi ønsker å promotere gjennom SKIL, den er sensitiv for funksjonssvikt og enkel å gjennomføre.

21

Andel eldre multimorbide pasienter hvor 4 meter gangtest er blitt dårligere ila. siste 3 år.

Antall pasienter tilhørende ENTEN "eldre med minst 2 kroniske sykdommer" (=indikator 11) OG/ELLER "pasienter med demens" (=indikator 2) med minst 2 registrerte verdier hvor sist registrerte måling er mindre enn først registrerte måling.

Antall pasienter tilhørende ENTEN "eldre med minst 2 kroniske sykdommer" (=indikator 1) OG/ELLER "pasienter med demens" (=indikator 2)

JA

Formålet med denne er å kunne plukke opp pasienter som har falt i 4 meter gangtest over de siste årene.

22

Andel eldre med brudd siste år

Antall eldre (> 65 år) som er registrert med minst én av følgende diagnoser siste år:

 • Brudd underarm (L72)
 • Brudd legg/ankel (L73)
 • Brudd hånd/fot (L74)
 • Brudd lårben/lårhals (L75)
 • Brudd IKA (L76)

Antall pasienter > 65 år på egen liste.

   

23

Antall tilhørende utsatte pasientgrupper som har vært innlagt på sykehus siste år (mottatt epikrise)

Antall pasienter tilhørende "utsatte pasientgrupper" = indikator 16 hvor det er mottatt minst en epikrise fra sykehus siste år. Antall pasienter tilhørende "utsatte pasientgrupper" = indikator 16   Sannsynligvis vanskelig å trekke ut per idag?