Gode pasientforløp rapport

Nr (M=manuell input)

Indikator

Teller

Nevner

Merknader

 

 

Deltakernummer i SKIL

Tildelt deltakernummer fra Medrave

 

Gjør det mulig å kunne koble data i SKILs eportal anonymt

M

Tas rapporten ut ifm. SKIL-møte?

Manuelt input, alternativer:

«velg» - standard

«nei»

«ja, 1. møte»

«ja, 2. møte»

«ja, 3. møte»

 

Man må velge annen kategori enn «velg»

Bakgrunnsvariabler

1a

Antall egne pasienter

Dersom legen har egen fastlegeliste (= «nei» på nr. 3):

Antall pasienter på fastlegens liste.

 

Dersom legen IKKE har egen fastlegeliste (= «ja» på nr. 3):

Antall pasienter som OFTEST har vært til aktuelle bruker siste år.

 

F.eks. dersom en pasient har vært til aktuell bruker 3 ganger og annen lege 1 gang telles vedkommende med her.

1b

Antall kvinnelige pasienter på listen

Antall kvinnelige pasienter blant legens egne pasienter (punkt 1a)

 

 

1c

Medianalder på pasientene

Median alder på egne pasienter (punkt 1a)

 

 

2 M

Antall praksisdager pr. uke

Manuelt input:

Tall med 1 desimal

 

 

3 M

Jobber du på deleliste/fellesliste eller er du vikar/turnuslege?

Manuelt input:

Alternativer:

«nei» - standard

«ja»

 

 

4 M

Hvor mange år har du vært fastlege på denne listen?

Manuelt input:Tall med 1 desimal

 

 

5

Antall konsultasjoner siste år (inkl. sykebesøk)

Antall ganger legen har tatt takst 2ad, 11ad eller 11ak siste år.

 

 

6

Antall konsultasjoner pr. praksisdag (praksisdager pr uke x 44 uker)

Resultat på nr. 5 (antall kons/sykebesøk) DELT PÅ resultat på nr. 2 (ant. praksisdag per uke) GANGER 44

 

 

7

Antall sykebesøk siste år

Antall ganger legen har tatt takst 11ad eller 11ak siste år.

 

 

8

Andel av egne pasienter som har vært til minst 6 konsultasjoner siste år (inkl. sykebesøk)

Antall av legens egne pasienter (=1a) som har hatt MINST 6 konsultasjon siste år hos en eller flere leger på kontoret (ikke bare fastlege)

Antall egne pasienter (=1a)

 

9

Andel av dine pasienters konsultasjon som har vært hos deg siste år (inkl. sykebesøk)

Antall konsultasjoner egne pasienter (1a) har hatt hos aktuelle lege.

Antall konsultasjoner egne pasienter (1a) har hatt på kontoret totalt.

 

10

Gjennomsnittlig antall konsultasjoner på egne pasienter siste år (inkl. sykebesøk)

Antall konsultasjoner egne pasienter (1a) har hatt hos aktuelle lege.

Antall egne pasienter (=1a)

 

Indikatorer Gode pasientforløp

Oversikt

11

Antall eldre med minst 2 kroniske sykdommer.

Antall eldre (> 65 år) som er registrert med minst 2 av følgende diagnoser:

  • Hjertesvikt (K77)
  • Diabetes (T89, T90)
  • Hjerneslag (K90)
  • Nyresvikt (U99)
  • Leversvikt (D97)
  • KOLS (R95)

 

 

12

Antall pasienter med kognitiv svikt/demens.

Antall pasienter i systemet registrert med diagnose Demens/Alzheimer sykdom/senil demens (P70)

 

 

13

Antall pasienter med legemiddel-/rusmiddelmisbruk

Antall pasienter i systemet registrert med legemiddelmisbruk (P18) eller rusmiddelmisbruk (P19)

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74)

KUN PASIENTER > 65 år

 

14

Antall pasienter med psykisk utviklingshemming

Antall pasienter i systemet registrert med diagnose psykisk utviklingshemming (P85)

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74)

 

15

Antall pasienter hvor det er mottatt melding fra kommunal pleie- og omsorgstjeneste

Antall pasienter i systemet hvor det SISTE år er mottatt minst 1 melding fra enten hjemmesykepleien eller psykiatritjenesten i kommunen

 

 

16

Totalt antall pasienter som potensielt tilhører "sårbare pasientgrupper".

Antall pasienter som tilhører én av gruppene 1-5 over

 

Skal kun telles én gang.

Oppfølging av sårbare grupper

17a

Andel pasienter tilhørende sårbare grupper som har hatt minst en konsultasjon siste år.

Antall pasienter tilhørende "sårbare pasientgrupper"(=indikator 16) hvor takst 2ad er tatt minst én gang siste år.

Antall pasienter tilhørende "sårbare pasientgrupper" = indikator 16

 

17b

Antall konsultasjoner i gjennomsnitt per pasient tilhørende sårbare grupper.

Antall takst 2ad tatt totalt hos pasienter tilhørende "sårbare pasientgrupper" = indikator 16

Antall pasienter tilhørende "sårbare pasientgrupper" = indikator 16

 

18

Andel pasienter tilhørende sårbare grupper som har hatt minst ett hjemmebesøk siste halvår.

Antall pasienter tilhørende "sårbare pasientgrupper"(=indikator 16) hvor takst 11ad/11ak er tatt minst én gang siste halvår

Antall pasienter tilhørende "sårbare pasientgrupper" = indikator 16

 

19a

Andel pasienter tilhørende sårbare grupper hvor det har vært minst en kontakt med pleie-/omsorgstjeneste, NAV, apotek eller bedriftshelsetjeneste (takst 1f)

Antall pasienter tilhørende "sårbare pasientgrupper"(=indikator 16) hvor takst 1f er tatt minst én gang siste år

 

Antall pasienter tilhørende "sårbare pasientgrupper" = indikator 16

 

19b

Antall takst 1f tatt i gjennomsnitt per pasient tilhørende sårbare grupper.

Antall takst 1f tatt totalt hos pasienter tilhørende "sårbare pasientgrupper" = indikator 16

Antall pasienter tilhørende "sårbare pasientgrupper" = indikator 16

 

20

Andel pasienter tilhørende sårbare grupper med minst 4 faste legemidler hvor legemiddelgjennomgang er utført siste år.

Antall pasienter tilhørende "sårbare pasientgrupper" (=indikator 16)

OG som har minst 4 faste legemidler i LIB

hvor ENTEN takst 2LD er tatt,

ELLER det står skrevet "legemiddelgjennomgang" eller "lmg" i journalen.

 

Antall pasienter tilhørende "sårbare pasientgrupper" = indikator 16 OG som har minst 4 faste legemidler i LIB.

Definisjon av faste legemidler i LIB er samme som i LMG-rapporten:

 

ALLE MEDIKAMENTER MERKET SOM FAST

 

+  FØLGENDE MEDIKAMENTER MERKET SOM BEHOV:

 

ANTIPSYKOTIKA (N05A)

 

TCA (N06AA)

 

OPIOIDER

(N02A)

 

BENZODIAZEPINER (N05BA, N05CD)

 

Z-HYPNOTIKA (N05CF)

21

Andel pasienter tilhørende sårbare grupper hvor takst 660 er tatt siste år (årlig fullstendig undersøkelse).

Antall pasienter tilhørende "sårbare pasientgrupper"(=indikator 16) hvor takst 660 er tatt minst én gang siste halvår.

Antall pasienter tilhørende "sårbare pasientgrupper" = indikator 16

 

Funksjonsvurdering av eldre multimorbide og/eller med kognitiv svikt

22

Andel eldre multimorbide pasienter hvor 4 meter gangtest er tatt siste år.

Antall pasienter tilhørende ENTEN "eldre med minst 2 kroniske sykdommer" (=indikator 1) OG/ELLER "pasienter med demens" (=indikator 2)  hvor  "4 meter gangtest", "fmgt" eller "4mgt" er skrevet i journalen.

 

Antall pasienter tilhørende ENTEN "eldre med minst 2 kroniske sykdommer" (=indikator 1) OG/ELLER "pasienter med demens" (=indikator 2) 

Dette er en lite brukt funksjonstest som vi ønsker å promotere gjennom SKIL, den er sensitiv for funksjonssvikt og enkel å gjennomføre.

23

Median resultat 4 meter gangtest blant eldre multimorbide pasienter.

Median resultat av 4 meter gangtest hos pasienter  tilhørende ENTEN "eldre med minst 2 kroniske sykdommer" (=indikator 1) OG/ELLER "pasienter med demens" (=indikator 2).

Antall pasienter tilhørende ENTEN "eldre med minst 2 kroniske sykdommer" (=indikator 1) OG/ELLER "pasienter med demens" (=indikator 2)

 

24

Andel eldre multimorbide pasienter med fall i 4 meter gangtest siste 3 år.

Antall pasienter tilhørende ENTEN "eldre med minst 2 kroniske sykdommer" (=indikator 1) OG/ELLER "pasienter med demens" (=indikator 2) med minst 2 målinger hvor sist registrerte måling er mindre enn først registrerte måling.

Antall pasienter tilhørende ENTEN "eldre med minst 2 kroniske sykdommer" (=indikator 1) OG/ELLER "pasienter med demens" (=indikator 2)