Logistikk

Rutiner ved kommunesamarbeid

1. Når en kommune melder interesse om kommunesamarbeid inviterer SKIL til et informasjonsmøte.

Varighet: 1 time.

Innhold: Høre kommunens ønske/behov, presentasjon av SKIL-modellen samt modell for kommunesamarbeid (kommunesamarbeid.no kan benyttes). Presetasjon av kvalitetsrapport (demo).


2. Ved inngåelse av avtale finner kommunen dato for halvdagsseminar. Veileder tildeles.

Avtale med kommunene involverer både halvdagsseminar (som krever NIP) og klinisk emnekurs for minst en gruppe (som krever fullversjon Medrave).

Kommunen opprettes i eportal med ansvarlig kommuneoverlege.

Når dato for halvdagsseminar er satt sendes informasjon om dette inkludert kontaktinformasjon til kommuneoverlege til Medrave. Kopi til kommuneoverlege. Medrave kontakter kommuneoverlege for tilgang til prisma på kommunalt nivå.


3. Invitasjonsbrev med påmeldingslenke sendes kommuneoverlegene fra eportalen, som videresender dette til fastlegene i kommunen

Forslag til invitasjonsbrev:

«Kjære Fastlege,

Kommunen og SKIL inviterer til kvalitetsforum!

SKIL er et non profit-selskap eiet av Legeforeningen med underforeninger. SKIL ledes av allmennleger og tilbyr systemer for kvalitetsforbedring for legekontorene. Les gjerne mer om SKIL på www.skilnet.no

Halvdagsseminaret er en arena hvor fastleger og kommune-/bydelsoverlege sammen diskuterer hvordan kvalitetsarbeidet på legekontorene kan understøttes best mulig. På halvdagsseminaret ser vi blant annet på data om tjenesten med utgangspunkt i flere kilder. På forhånd vil deres kontor få tilbud om installasjon av Medrave, som gir oversikt over viktige deler av praksis, som antibiotikaforskrivning, legemiddelgjennomgang og oppfølging av sårbare pasientgrupper. For mer informasjon om Medrave se www.medrave.no. Vi vil også se hvordan kommunen blir målt i andre registre, som reseptregisteret og Kommunalt Pasient og Brukerregister (KPR).

Kommunen vil kun få tilgang til data på kommunalt nivå, mens du selv vil kunne slå opp data om egen praksis. Underveis i møtet vil du også få muligheten til å komme med tilbakemelding til kommunens håndtering av kvalitetsarbeidet på legekontorene, og vi vil til slutt presentere SKILs metodikk og tilbud til legekontorene. I etterkant av halvdagsseminaret vil legene også få tilbud om å ta ett av SKILs kliniske emnekurs.

Kommunen og SKIL ønsker at så mange fastleger som mulig deltar, da vi trenger best mulig datagrunnlag og flest mulig innspill fra fastlegene for å understøtte kvalitetsarbeidet på legekontoret. Vi håper å se deg der! 

Halvdagsseminaret gir 6 poeng til etter- og videreutdanning i allmennmedisin.»


Kommuneoverlege/tillitsvalgte tar det evt. opp på ALU-møte i kommunen.

Påmeldingslenke: https://eportal.skilnet.no/signup/HDS

Legene som sender inn påmeldingsskjema flyttes over i aktuell kommunegruppe i ePortalens kurs Halvdagsseminar på tildelingsmøte (merk legen "Fullført" i påmeldingsskjemaet).


Etter påmeldingsskjemaet sendes legene automatisk videre til side hos Medrave hvor samtykke til praksisprofil innhentes med informasjon fra Medrave.  Vurdere evt. single sign on.


Ved hver påmelding sendes melding til Medrave. Medrave sjekker om kontoret har Medrave installert.

Legekontoret skal ha fullversjon Medrave (inkludert Prisma, praksisprofil og ACG) om ikke annet er avtalt.


Kommuner under 10 leger/2 kontor: ??


4. 4 uker før (påmeldingsfrist)

Liste går fra e-portalen direkte til Medrave ([email protected]) med påmeldte leger. Kopi til kommuneoverlege.

Legene skal ha fullversjon Medrave (inkludert Prisma, praksisprofil og ACG) om ikke annet er avtalt.

Mail til kommuneoverlege med forslag om purring sendes til øvrige leger, med endelig frist 3 uker før.


5. 2 Uker før - automatisk epost med påminnelse og nødvendig forberedelse (melde på Nasjonal Indikator Plattform).


6. 1 Uke før - Medrave følger opp og kontakter legekontorene som ikke har meldt seg på Nasjonal Indikator Plattform.

Dersom ikke kommunelege har tilgang på kommunen kontaktes de av Medrave.


7. På halvdagsseminaret

Legene får tilbud om å melde seg på klnisk emnekurs, innen:

-  Legemiddelgjennomgang

-  Bedre oversikt over Antibiotika

-  Gode pasientforløp

-  Gjør kloke valg


- her utvikler Alvilde og Roger rutiner sammen for intern utvikling.


8. Senest 2 måneder etter halvdagsseminaret sendes kommunerapporten til den aktuelle kommunen.
Rutiner for gruppeorganisering / tildeling av veiledere

Tildelingsmøte

 • Hver onsdag kl 0900 gjennomføres det "Tildelingsmøte" på kontoret.
 • Møtene skal være effektive og vi går igjennom alle påmeldinger som er mottatt den siste uken.
 • Påmeldingene ligger under de kursene vi tilbyr (eksempel fra Legemiddelgjennomgang). Trykk på kurset og deretter videre inn på "Påmeldinger"
 • Trykk på påmeldingsdetaljer for å se info om antall legehjemler, geografi etc.
 • Følg deretter listen skrevet på høyre side om hva som skal gjøres:
  1. Opprett ny gruppe
  2. Opprett legekontoret hvis mulig
  3. Konfigurer kontaktpersonene til legekontoret
  4. Koble til en gruppe
  5. Koble alle brukerne til gruppen
 • Bruk notatarket flittig med merknader om hva som gjøres under tildelingsmøtet, f.eks - "15.03.17.: Purring om oppstart er sendt til alle påmeldte, dersom ikke svar, send ny purring neste uke". Husk å lagre. Dette gjør det enklere å holde oversikten fra uke til uke hva som er status.

Veileder

 • Dersom legene er påmeldt utenom kommunesamarbeid ELLER kommunen ønsker ekstern veileder må veileder tildeles.
 • Alle veiledere skal ha en skriftlig "avtale om engasjement" før de starter opp som SKIL-veileder.
 • Finn en veileder i området av der legekontoret/gruppen holder til. Gi beskjed til veileder om hvor mange gruppemøter de skal delta på.
  • 3 - 5 deltakere gir veileder på første møte
  • 5 - 7 deltakere gir veileder på 2 av 3 møter
  • Over 7 deltakere gir veileder på alle møtene, 3 av 3 møter
 • Veilederen kontakter gruppen (evt. gruppeleder) og avtaler dato for det første gruppemøtet.


(Nettmøter ---- gå ut?

 • Nettmøter gjennomføres for deltakere som har gått glipp av ett eller flere gruppemøter i sin opprinnelige gruppe.
 • Deltakere får automatisk tilsendt epost fra eportalen som gir beskjed om de mangler noe og ber de melde seg på nettmøte ved å ta kontakt med SKIL på [email protected]
 • Møtene er planlagt å gjennomføres ca. èn gang i mnd. og de er gjerne lagt til slutten av mnd.-skiftet. )

 

Etterfordeling og sortering av ferdige/ikke ferdige deltakere + kursbevis

De som ikke har fullført kurset (uavhengig om de mangler, e-læring, arbeidsark eller møter) får beskjed om dette via automatisk utsendelse etter siste gruppemøtedato. Da kan tre ting være aktuelt

 1. Deltaker fullfører det de mangler og kan utstede kursbevis i eportalen med alle poengene som tildeles etter 100% fullført kurs . - Legges i en gruppe/mappe som heter "Fullført 100%"
 2. Deltaker ønsker ikke å fullføre, men kan allikevel utstede kursbevis i eportalen med de poengene de har krav på. - Legges i en gruppe/mappe som heter "Fullført, ikke 100%"
 3. Deltaker gjør ingenting og blir lagt i en gruppe/mappe som heter "Inaktiv" og SKIL utsteder kursbevis manuelt fra eportalen - dette forutsatt at det har gått "nok" tid.

Kursbevis skal deltakerne selv kunne laste ned på sin profil, under kurset de tar og deretter trykke "last ned kursbevis".

 

Diverse