Gruppemøter og kompendium

Innledning

Gruppemøtene er den sentrale delen av SKIL. Gruppene består alt fra 3 kolleger til store grupper, og hvert gruppemøte er unikt og vil avhenge av hvordan veileder og gruppedeltakere ønsker at møtet skal foregå. Det finnes likevel en grunnstruktur for møtene som er nyttig å støtte seg til.

SKIL-kompendiet knyttet til de ulike temaene skal gi både veiledere og deltakere oversikt over:

• Kjøreplan som beskriver det som skal gjennomgås på de ulike møtene

• Kommentarer til de ulike indikatorene i Medrave-rapporten om LMG

SKIL-kompendium prinstes ut til veilederne i forbindelse med oppstart av ny gruppe. Siste versjon av kompendiet skal også være tilgjengelig ved å gå inn på det aktuelle kurset i SKIL eportal.


Kjøreplanen for møtene

De fleste møtene er bygget opp med følgende grunnstruktur:

1. Innlogging i SKILs eportal, oversikt over oppgaver som skal løses ila. møtet.

2. Diskusjon av nettkurset og gjennomgang av Medrave-rapport.

3. Faglig innføring i kvalitetsarbeid, inkl. powerpoint-presentasjon.

4. Gruppearbeid rundt oppgavene i eportalen (deles i mindre grupper dersom gruppen er stor)

5. Plenumsdiskusjon. Avtale neste møte.

Målet med kjøreplanen skal være at selv ferske veiledere skal ha noe å forholde seg til. Det skal også være mulig for enkelte grupper å gjennomføre noen møter uten veileder fysisk tilstede. Likevel gis veiledere og gruppene til å improvisere og forbedre ting underveis.


Innlogging i SKILs eportal og oversikt over oppgavene

Både deltakerne og veileder har tilgang til SKILs eportal, og får tilgang til både e-læringskurs, powerpoint-presentasjoner og arbeidsark (oppgaver) gjennom portalen.

For å logge på eportalen bruker man egen epostadresse. Det har vært utfordringer knyttet til at noen har flere epost-adresse, og dersom man f.eks. benytter en kommunal epost-adresse som ikke brukes ellers får man ikke logget på. I så tilfelle oppfordres deltakerne om å sende mail til [email protected]

Arbeidsarket er et obligatorisk oppgave- og evalueringsskjema som leveres anonymt til SKIL. Oppgaver fremtvinger en refleksjon over egen praksis som er sannsynligvis den viktigste delen av SKIL-modellen. I tillegg gir den SKIL viktig tilbakemelding og forslag til forbedring av SKIL-aktiviteter. Arbeidsarket kan godt fylles ut etter selve gruppemøtet, men man vil få en påminnelse dersom man ikke har fylt det ut 10 dager etter møtet, og man vil ikke få tellende kurs før det er fylt ut.


Diskusjon av nettkurset og gjennomgang av Medrave-rapport

Gjennom nettkurs kan man få oppdatert klinisk kunnskap, og for å holde en "rød tråd" er det nyttig tidlig på gruppemøtet å gå gjennom de viktigste punktene deltakerne lærte i nettkurset.

Medrave-rapporten inneholder mange indikatorer, og det er ofte bestemte indikatorer som skal gjennomgås på et bestemt møte. Forklaring av hvordan de ulike indikatorene er bygget opp står bakerst i kompendiet. Ofte er det engasjerende og nyttig å ta en runde på hvordan man ligger på ulike indikatorer, og diskutere årsaker til forskjeller mellom deltakerne. Her er det ofte en balansegang mellom å fremme diskusjon og unngå å presse deltakerne til å dele data de ikke ønsker å dele.

Når man sammenligner det man lærte fra e-læringskurset og data fra egen praksis kommer ofte et ønske om forbedring, som er tema for resten av møtet.


Faglig innføring i kvalitetsarbeid, inkl. powerpoint-presentasjon.

Det settes av kort tid i møtet til en innføring i kvalitetsarbeid, fordelingen i kurset er ofte slik:

1. møte: introduksjon til modell for kvalitetsforbedring og målsetninger for egen praksis

2. møte: testing av tiltak gjennom PDSA-sirkelen

3. møte: samhandling, teamarbeid og kvalitetssikre praksis i fremtiden.

I eportalen ligger en powerpoint-presentasjon som kan benyttes som støtte i gruppemøtene, men er på ingen måte obligatorisk å bruke. Det nyttige med denne presentasjonen er imidlertid at den inneholder alt man trenger til gruppemøtet, inkludert agendaen for dagen.


Gruppearbeid rundt oppgavene i eportalen (deles i mindre grupper dersom gruppen er stor)

I denne delen skal deltakerne jobbe med oppgavene i eportalen, enten sammen i mindre grupper eller i plenum. Veileder er tilgjengelig for spørsmål underveis. Dette er en obligatorisk del av gruppemøtet, men kan godt gjøres i etterkant dersom det er ønskelig. Skjemaet kan lagres dersom man ikke rekker å bli helt ferdig på møtet.

I kompendiet finner man en nærmere beskrivelse av hvordan man svarer på de ulike spørsmålene.


Plenumsdiskusjon. Avtale neste møte

På slutten av møtet er det nyttig å ta en runde på hvilke målsetninger og tiltak som foreslås frem til neste møte. På det siste møtet i et kurs bør det fokuseres på hvordan god kvalitet også skal opprettholdes i fremtiden.

Neste møte avtales og registreres i eportalen av veileder.