Legemiddelgjennomgangsrapport

Nr (M=manuell input)

Indikator

Teller

Nevner

Drilldown

Merknader

Øverst i rapporten skal en graf med følgende verdier inkluderes:

Graf_verdi_1: Antall LMG gjort av legen for mellom 12 og 11 måneder siden (eks. dersom jeg tar ut en rapport mars 2017 vises antall LMG mellom 1.3.2016 og 31.3.2016)

Graf_verdi_2: Antall LMG gjort av legen for mellom 11 og 10 måneder siden

Graf_verdi_3: Antall LMG gjort av legen for mellom 10 og 9 måneder siden

Graf_verdi_4: Antall LMG gjort av legen for mellom 9 og 8 måneder siden

Graf_verdi_5: Antall LMG gjort av legen for mellom 8 og 7 måneder siden

Graf_verdi_6: Antall LMG gjort av legen for mellom 7 og 6 måneder siden

Graf_verdi_7: Antall LMG gjort av legen for mellom 6 og 5 måneder siden

Graf_verdi_8: Antall LMG gjort av legen for mellom 5 og 4 måneder siden

Graf_verdi_9: Antall LMG gjort av legen for mellom 4 og 3 måneder siden

Graf_verdi_10: Antall LMG gjort av legen for mellom 3 og 2 måneder siden

Graf_verdi_11: Antall LMG gjort av legen for mellom 2 og 1 måneder siden

Graf_verdi_12: Antall LMG gjort av legen for mellom 1 måned siden og i dag

 

Deltakernummer i SKIL

Tildelt deltakernummer fra Medrave

 

 

Gjør det mulig å kunne koble data i SKILs eportal anonymt

M

Tas rapporten ut ifm. SKIL-møte?

Manuelt input, alternativer:

«velg» - standard

«nei»

«ja, 1. møte»

«ja, 2. møte»

«ja, 3. møte»

 

 

Man må velge annen kategori enn «velg»

Bakgrunnsvariabler

1a

Antall egne pasienter

Dersom legen har egen fastlegeliste (= «nei» på nr. 3):

Antall pasienter på fastlegens liste.

 

Dersom legen IKKE har egen fastlegeliste (= «ja» på nr. 3):

Antall pasienter som OFTEST har vært til aktuelle bruker siste år.

 

 

F.eks. dersom en pasient har vært til aktuell bruker 3 ganger og annen lege 1 gang telles vedkommende med her.

1b

Antall kvinnelige pasienter på listen

Antall kvinnelige pasienter blant legens egne pasienter (punkt 1a)

 

 

 

1c

Medianalder på pasientene

Median alder på egne pasienter (punkt 1a)

 

 

 

2 M

Antall praksisdager pr. uke

Manuelt input:

Tall med 1 desimal

 

 

 

3 M

Jobber du på deleliste/fellesliste eller er du vikar/turnuslege?

Manuelt input:

Alternativer:

«nei» - standard

«ja»

 

 

 

4 M

Hvor mange år har du vært fastlege på denne listen?

Manuelt input:Tall med 1 desimal

 

 

 

5

Antall konsultasjoner siste år (inkl. sykebesøk)

Antall ganger legen har tatt takst 2ad, 11ad eller 11ak siste år.

 

 

 

6

Antall konsultasjoner pr. praksisdag (praksisdager pr uke x 44 uker)

Resultat på nr. 5 (antall kons/sykebesøk) DELT PÅ resultat på nr. 2 (ant. praksisdag per uke) GANGER 44

 

 

 

7

Antall sykebesøk siste år

Antall ganger legen har tatt takst 11ad eller 11ak siste år.

 

 

 

8

Andel av egne pasienter som har vært til minst 6 konsultasjoner siste år (inkl. sykebesøk)

Antall av legens egne pasienter (=1a) som har hatt MINST 6 konsultasjon siste år hos en eller flere leger på kontoret (ikke bare fastlege)

Antall egne pasienter (=1a)

 

 

9

Andel av dine pasienters konsultasjon som har vært hos deg siste år (inkl. sykebesøk)

Antall konsultasjoner egne pasienter (1a) har hatt hos aktuelle lege.

Antall konsultasjoner egne pasienter (1a) har hatt på kontoret totalt.

 

 

10

Gjennomsnittlig antall konsultasjoner på egne pasienter siste år (inkl. sykebesøk)

Antall konsultasjoner egne pasienter (1a) har hatt hos aktuelle lege.

Antall egne pasienter (=1a)

 

 

Indikatorer Legemiddelgjennomgang

Generelt

11

Andel egne pasienter med 4 legemidler eller flere Angir hvor mange av dine listepasienter som benytter minst fire faste legemidler. Rapporten inkluderer:
• Faste medisiner (ikke vitaminer, varer eller vaksiner)
• Psykofarmaka som tas ved behov(antipsykotika, TCA, opioider, benzodiazepiner og Z - sovemidler)

Antall egne pasienter som bruker minst 4 faste legemidler

Antall egne pasienter

JA

 


Definisjon av faste legemidler i LIB:

 

ALLE MEDIKAMENTER MERKET SOM FAST

+  FØLGENDE MEDIKAMENTER MERKET SOM BEHOV:

-ANTIPSYKOTIKA (N05A)

-TCA (N06AA)

-OPIOIDER (N02A)

-BENZODIAZ (N05BA, N05CD)

-Z-HYPNOTIKA (N05CF)

12

Andel egne pasienter som bruker legemidler med risiko for alvorlige bivirkninger (NSAID/COXIB, Warfarin, NOAK, platehemmere, benzodiazepiner/z-hypnotika, opioider, ACE-hemmere/ARB, slyngediuretika, digoksin, kortikosteroider) nevner: antall egne pasienter som bruker minst 1 legemiddel)

Antall pasienter i systemet registrert med MINST EN AV FØLGENDE medikamenter blant egne medikamenter:

M01A (NSAID og COXIB)

B01A A03 (Warfarin)

B01AE, B01AF (NOAK)

B01A C (ASA og andre platehemmere)

N05BA, N05CD, N05CF (benzodiazepiner og lignende sovemedisiner)

N02A (Opioider)

C09A, C09B, C09C, C09D (ACE-hemmere og ARB)

C03C (Slyngediuretika)

C01A A05 (Digoksin)

H02AB (Kortikosteroider)

 Antall egne pasienter med MINST 1 legemiddel i LIB

JA, inkludert ATC-kode bak de enkelte

 

13

Andel egne pasienter hvor legemiddelgjennomgang/LMG er skrevet i journalen eller taksten er tatt (nevner: antall egne pasienter med fire eller flere legemidler)

Antall pasienter med MINST 4 faste legemidler i LIB hvor ENTEN takst 2LD er tatt ELLER det står skrevet «legemiddelgjennomgang» eller «lmg» i journalnotatet siste år.

Ikke case-sensitivt og friteksten kan etterfølges av komma, punktum, mellomrom eller kolon.

 Antall pasienter med MINST 4 faste legemidler i LIB

JA

 

13a

Antall angitt LMG i journalnotat

Antall pasienter med MINST 4 faste legemidler i LIB hvor det står skrevet «legemiddelgjennomgang» eller «lmg» i journalnotatet siste år.

Ikke case-sensitivt og friteksten kan etterfølges av komma, punktum, mellomrom eller kolon. Ta med kapitlene "Vurdering", "Tiltak" og "Medikasjon" i infodoc.

 

JA

 

13b

Antall angitt takst 2ld i journal

Antall pasienter med MINST 4 faste legemidler i LIB hvor takst 2LD er tatt siste år.

 

JA

 

13c

Antall ikke utført

Antall pasienter med MINST 4 faste legemidler i LIB hvor VERKEN takst 2LD er tatt ELLER det står skrevet «legemiddelgjennomgang» eller «lmg» i journalnotatet siste år.

Ikke case-sensitivt og friteksten kan etterfølges av komma, punktum, mellomrom eller kolon.

 

JA

 

14

Andel utførte legemiddelgjennomganger hos pasienter som bruker 1-3 legemidler

Antall pasienter med 1-3 faste legemidler i LIB hvor det står skrevet «legemiddelgjennomgang» eller «lmg» i journalnotatet siste år.

Ikke case-sensitivt og friteksten kan etterfølges av komma, punktum, mellomrom eller kolon.

 Antall pasienter med 1-3 faste legemidler i LIB.

 

 

15

Andel egne pasienter med minst to identiske legemidler (preparat og dose) – kan tyde på ikke vedlikeholdt medikamentliste. (nevner: antall egne pasienter med 4 eller flere medisiner)

Antall egne pasienter for MINST 2 faste legemidler har SAMME virkestoff med SAMME dose.

Antall pasienter med MINST 4 faste legemidler i LIB

JA

Formålet er å finne lister som sannsynligvis ikke stemmer.

16


Antall egne pasienter på legemidler som krever tiltak ved nedsatt nyrefunksjon

 

Antall pasienter som har MINST ETT av legemidlene i indikator 16a-16d i LIB (faste legemidler).

 

 

JA

Merk at noen ATC-koder går igjen i de ulike indikatorene.

16 a)

Legemidler som får økt serumkonsentrasjon ved nedsatt nyrefunksjon.

 

Antall pasienter som bruker minst ett av følgende legemidler:

- A10BA02, 10BD05, 10BD07, 10BD08, 10BD10, 10BD11, 10BD15, 10BD20 (Metformin, evt. i kombinasjon)

- B01AE07 (Dabigatran)

- B01AF01 (Rivaroksaban)

-C01AA05 (Digoksin)

-N05AN01(Litium)

-C07AA07 (Sotalol)

 

JA

NB! A10BD21 er en kombinasjon av to antidiabetika, men inneholder ikke metformin og skal ikke være med her, men er med i 16 d)

16 b)

Legemidler med aktive metabolitter som utskilles i nyrene

Antall pasienter som bruker minst ett av følgende legemidler:

-L04AX03 (Metotreksat)

-N02AA01 (Morfin)

 

JA

 

16 c)

Legemidler som ytterligere kan forverre nyrefunksjonen

Antall pasienter som bruker minst ett av følgende legemidler:

-M01A (NSAID / COXIB)

-C09D (ACE-hemmere og ARB)

 

JA

 

16 d)

Legemidler som har redusert virkning ved nedsatt nyrefunksjon

Antall pasienter som bruker minst ett av følgende legemidler:

-A10BK01, A10BD21, A10BD15 (dapagliflozin, evt. i kombinasjon)

-A10BK03, A10B D20 (Empagliflozin, evt. i kombinasjon).

C03AA03, C03AB01, C09DA01, C09DA02, C09DA03, C09DA04, C09DA06, C09DA07, C09DA08, C09DX01, C09DX03 (tiazid, eventuelt i kombinasjon)

C03C (loop-diuretika)

 

JA

 

17

Andel egne pasienter med medikamentene over som har målt eGFR/kreatinin på legekontoret siste år

Antall pasienter som har MINST ETT av legemidlene i indikator 16a-16d i LIB (faste legemidler) OG hvor blodprøveverdi på S-KREATININ er registrert siste år.

 

Antall pasienter som har MINST ETT av legemidlene i indikator 16a-16d i LIB (faste legemidler).

 

JA

NB! Urin-kreatinin tas ikke med her.

17b

Andel egne pasienter med medikamentene over som IKKE har målt eGFR/kreatinin på legekontoret siste år

Antall pasienter som har MINST ETT av legemidlene i indikator 16a-16d i LIB (faste legemidler) OG hvor blodprøveverdi på S-KREATININ IKKE er målt siste år.

 

Antall pasienter som har MINST ETT av legemidlene i indikator 16a-16d i LIB (faste legemidler).

 

JA

 

18

Andel egne pasienter med medikamentene over som har eGFR < 45

Antall pasienter som har MINST ETT av legemidlene i indikator 16a-16d i LIB (faste legemidler) OG hvor blodprøveverdi på S-KREATININ målt siste år er < 45. 

 

Antall pasienter som har MINST ETT av legemidlene i indikator 16a-16d i LIB (faste legemidler).

 

JA

 

19 Andel pasienter over 65 år som bruker fast legemidler som kan gi alvorlige bivirkninger

Antall pasienter > 65 år som i sine FASTE MEDIKAMENTER:

-TCA (N06AA)

-SSRI (N06AB)

-SNRI (NO6AX)

-ANTIPSYKOTIKA (N05A)

-BENZODIAZEPINER (N05BA, N05CD)

-Z-HYPNOTIKA (N05CF)

-1.GEN.ANTIHIST (N05BB, R06AB, R06AD, R06AE03, R06AE05).

-OPOIDER (N02A)

-MIDLER MOT OVERAKTIV BLÆRE (G04BD)

-NSAID/KOKSIBER (M01A)

-WARFARIN (B01AA03)

-DOAK (B01AE/B01AF)

Antall egne pasienter > 65 å JA

Definisjon av faste legemidler i LIB:

 

ALLE MEDIKAMENTER MERKET SOM FAST

+  FØLGENDE MEDIKAMENTER MERKET SOM BEHOV:

-ANTIPSYKOTIKA (N05A)

-TCA (N06AA)

-OPIOIDER (N02A)

-BENZODIAZ (N05BA, N05CD)

-Z-HYPNOTIKA (N05CF)

19a

Antall pasienter > 65 år som bruker Trisykliske antidepressiva

Antall pasienter > 65 år som i sin LIB har:

-TCA (N06AA)

 

JA

 

19b

Antall pasienter > 65 år som bruker SSRI/SNRI

Antall pasienter > 65 år som i sin LIB har:

-SSRI (N06AB)

-SNRI (NO6AX)

 

JA

 

19c

Antall pasienter > 65 år som bruker antipsykotika

Antall pasienter > 65 år som i sin LIB har:

-ANTIPSYKOTIKA (N05A)

 

JA

 

19d

Antall pasienter > 65 år som bruker benzodiazepiner

Antall pasienter > 65 år som i sin LIB har:

-BENZODIAZEPINER (N05BA, N05CD)

 

JA

 

19e

Antall pasienter > 65 år som bruker z-hypnotika

Antall pasienter > 65 år som i sin LIB har:

-Z-HYPNOTIKA (N05CF)

 

JA

 

19f

Antall pasienter > 65 år som bruker 1. generasjons antihistaminer

Antall pasienter > 65 år som i sin LIB har:

-1.GEN.ANTIHIST (N05BB, R06AB, R06AD, R06AE03, R06AE05)

 

JA

 

19g

Antall pasienter > 65 år som bruker opioider

Antall pasienter > 65 år som i sin LIB har:

-OPOIDER (N02A)

 

JA

 

19h

Antall pasienter > 65 år som bruker legemidler mot overaktiv blære

Antall pasienter > 65 år som i sin LIB har:

-MIDLER MOT OVERAKTIV BLÆRE (G04BD)

 

JA

 

19i

Antall pasienter > 65 år som bruker NSAID/koksiber

Antall pasienter > 65 år som i sin LIB har:

-NSAID/KOKSIBER (M01A)

 

JA

 

19j

Antall pasienter > 65 år som bruker warfarin

Antall pasienter > 65 år som i sin LIB har:

-WARFARIN (B01AA03)

 

JA

 

19k

Antall pasienter > 65 år som bruker DOAK

Antall pasienter > 65 år som i sin LIB har:

-DOAK (B01AE/B01AF)

 

JA

 

19l

Antall egne pasienter > 65 år med minst ett av legemidlene over uten konsultasjon eller sykebesøk siste år

Antall egne pasienter som bruker ett eller flere av legemidlene i 19a-19k hvor takst 2ad (konsultasjon) eller takst 11ad (sykebesøk) IKKE er tatt siste 12 måneder.

 

JA

 

20

Andel egne pasienter over 65 år med 3+ psykofarmaka

Antall pasienter > 65 år som bruker minst 3 legemidler innen følgende: (Bruk LIB):

-N06A (antidepressiva)

-N05CD, N05CF (sovemedisiner inkl. benzodiazepiner og -lignende hypnotika).

-N05B (anxiolytika inkl. benzodiazepinlignende derivater).

-N05A (antipsykotika)

-N02A (opioidanalgetika).

 

JA

NB! Samme person kan ha flere legemidler i samme ATC-kategori

21

Andel egne pasienter over 65 år med 5+ legemidler

Antall egne pasienter over 65 år som bruker minst 5 faste legemidler

 

Antall egne pasienter over 65 år

JA

 

22

Andel egne pasienter over 65 år med 10+ legemidler

Antall egne pasienter over 65 år som bruker minst 10 faste legemidler

Antall egne pasienter over 65 år

JA

 

Antikoagulasjon / DOAK

23

INR- antall egne pasienter med minst 1 INR-verdi => 1,5

Antall egne pasienter som har minst én registrert INR > 1,5 siste år.

 

JA

Oversikt over enkelte pasienter med oversikt over INR-kurve.

I infodoc Plenario benyttes ofte "INR-modulen". Da limes INR-verdien inn som fritekst. Denne må også trekkes ut.

24

Fordeling av INR-verdier (%)

(fordeling av i alt 0 INR-svar):

 

 

 

Dersom flere INR-verdier er målt samme dag, skal kun siste verdi telles med..

24a

som er for lave (<1,8)

Antall INR-verdier < 1,8 KUN blant pasienter med mist én INR-verdi > 1,5 siste år

Antall INR-målinger blant pasienter med mist én INR-verdi > 1,5 siste år

JA

 

24b

som kan være for lave (1,8-1,9)

Antall INR-verdier mellom 1,8-1,9 KUN blant pasienter med mist én INR-verdi > 1,5 siste år

Antall INR-målinger blant pasienter med mist én INR-verdi > 1,5 siste år

JA

 

24c

i vanlig terapeutisk område (2,0-3,0)

Antall INR-verdier mellom 2,0-3,0 KUN blant pasienter med mist én INR-verdi > 1,5 siste år

Antall INR-målinger blant pasienter med mist én INR-verdi > 1,5 siste år

JA

 

24d

som er lett forhøyet/ intensiv behandling (3,1-3,5)

Antall INR-verdier mellom 3,1-3,5 KUN blant pasienter med mist én INR-verdi > 1,5 siste år

Antall INR-målinger blant pasienter med mist én INR-verdi > 1,5 siste år

JA

 

24e

som regnes som moderat forhøyet (3,6-4,4)

Antall INR-verdier mellom 3,6-4,4 KUN blant pasienter med mist én INR-verdi > 1,5 siste år

Antall INR-målinger blant pasienter med mist én INR-verdi > 1,5 siste år

JA

 

24f

som er for høye og krever pause (4,5-6,0)

Antall INR-verdier mellom 4,5-6,0 KUN blant pasienter med mist én INR-verdi > 1,5 siste år

Antall INR-målinger blant pasienter med mist én INR-verdi > 1,5 siste år

JA

 

24g

som er betydelig forhøyet (>=6,1)

Antall INR-verdier >=6,1 KUN blant pasienter med mist én INR-verdi > 1,5 siste år

Antall INR-målinger blant pasienter med mist én INR-verdi > 1,5 siste år

JA

 

25

Fordeling mellom INR-intervaller

 

 

 

Dersom flere INR-verdier er målt samme dag, skal kun siste verdi telles med.

25a

1 uke mellom svarene

Antall doseringsintervaller på 0-7 dager

Antall doseringsintervaller totalt

JA

 

25b

2 uker

Antall doseringsintervaller på 8-14 dager

Antall doseringsintervaller totalt

JA

 

25c

3 uker

Antall doseringsintervaller på 15-21 dager

Antall doseringsintervaller totalt

JA

 

25d

4 uker

Antall doseringsintervaller på 22-28 dager

Antall doseringsintervaller totalt

JA

 

25e

5 uker

Antall doseringsintervaller på 29-35 dager

Antall doseringsintervaller totalt

JA

 

25f

6 uker

Antall doseringsintervaller på 36-42 dager

Antall doseringsintervaller totalt

JA

 

25g

7 uker eller mer

Antall doseringsintervaller på 43 dager eller mer

Antall doseringsintervaller totalt

JA

 

26

Antall egne pasienter som bruker Warfarin

Antall egne pasienter som har registrert Warfarin (B01AA03) under faste medikamenter.

 

JA

 

27

Antall egne pasienter som har diagnose atrieflimmer og kun benytter Albyl-E

Antall egne pasienter med følgende:

-Registrert diagnose Atrieflimmer (K78) som:

-B01AC06 (Albyl-E) under faste medikamenter.

- IKKE B01AA03 (Warfarin) eller B01AE/B01AF (DOAK) under faste medikamenter.

 

JA

 

28

Antall egne pasienter som bruker DOAK

Antall egne pasienter som har registrert DOAK (B01AE/B01AF) under faste medikamenter

 

JA

 

29

Andel av pasienter med DOAK som har

 

 

 

 

29a

Vært til konsultasjon siste år

Antall pasienter som har registrert DOAK under faste medikamenter OG som registrert takst 2AD (konsultasjon) ila. siste 12 måneder.

Antall pasienter som har registrert DOAK under faste medikamenter

JA

 

29b

Målt kreatinin siste år

Antall pasienter som har registrert DOAK under faste medikamenter OG som det er registrert prøvesvar på s-kreatinin siste 12 måneder.

Antall pasienter som har registrert DOAK under faste medikamenter

JA

 

29c

Målt u-albumin/kreatinin ratio siste år

Antall pasienter som har registrert DOAK under faste medikamenter OG som det er registrert prøvesvar på u-albumin/kreatinin siste 12 måneder.

Antall pasienter som har registrert DOAK under faste medikamenter

JA

 

29d

Målt Hb, LPK og TPK siste år

Antall pasienter som har registrert DOAK under faste medikamenter OG som det er registrert prøvesvar på Hemoglobin, LPK (leukocytter) og TPK (trombocytter) siste 12 måneder.

Antall pasienter som har registrert DOAK under faste medikamenter

JA

 

29e

Målt ALAT siste år

Antall pasienter som har registrert DOAK under faste medikamenter OG som det er registrert prøvesvar på s-ALAT siste 12 måneder.

Antall pasienter som har registrert DOAK under faste medikamenter

JA