E-læringskurs

Oversikt over produksjon av e-læringskurs

E-læringskurs består av:

 • Et forfatterverktøy: hvor man redigerer og produserer selve innholdet i kurset. SKIL benytter verktøyet Easygenerator.com og fått dette oversatt til norsk).
 • Et publiseringsverktøy (også kjent som Learning management system - LMS), hvor kurset publiseres. Dette holder orden på hvem som tar kurset og hvor langt den enkelte er kommet. SKIL benytter sin egen eportal som LMS.

E-læringskurs produseres på følgende måte:

 1. Opprette læringsmål
 2. Produsere råtekst
 3. Opprette kurset i easygenerator
 4. Legge inn bilder og video
 5. Lage eksamen
 6. Testing av kurset
 7. Søknad til spesialitetskomiteen
 8. Lage kursrapportering
 9. Publikasjon av kurset

 


Opprette læringsmål

Tenk gjennom, hva ønsker du at deltakeren skal sitte igjen med etter gjennomført e-læringsmodul? Dette lager hele utgangspunktet for hvordan kurset skal bygges.

Det er også viktig å tenke over hvor inngående kunnskap som forventes innen de ulike læringsmålene. Det er forskjell på å kjenne til at det finnes en nettbasert sjekkliste for legemiddelgjennomgang til å faktisk kjenne til alle punktene på sjekklisten i detalj.

Blooms pyramide skiller forståelse inn i 6 nivåer, for mer informasjon,  les mer i Wikipedia


Når man lager læringsmål er det viktig å være konkret, for eks.:

 • Etter endt kurs skal deltakeren kjenne til "Det helhetlige kunnskapssystemet".
 • Etter endt kurs skal deltakeren kunne forklare hva forbedringsmodellen er.
 • Etter endt kurs skal deltakeren kunne gjennomføre en PDSA-test.

Produsere råtekst

Råteksten er det første utkastet til kursets faglige innhold, og skal inneholde alt man ønsker å få med på kurset, inkludert oppgaver og eventuelle kasuistikker.

Når vi beregner lengden på kurset, bruker vi følgende tommelfingerregel:

2000 ord = 45 minutter ferdig e-læringsmodul


Utdrag fra råtekst til eksempel (fra kurs i "Kloke Valg"):

(MERK: Dette er kun et utdrag).

 

Hva er Gjør Kloke Valg?

Choosing Wisely er en profesjonsledet (til forskjell fra myndighetsstyrt) kampanje med mål om å redusere overutredning og overbehandling for å forbedre pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenestene. Et hovedmål er at klinikere og pasienter snakker mer om overutredning og overbehandling. Det danner et godt utgangspunkt for å gjøre kloke valg sammen. Hensikten er verken å spare penger eller å overlate valgene til pasienten.

Gjør kloke valg er den norske versjonen av den internasjonale Choosing Wisely kampanjen. Ved at Legeforeningens sentralstyre undertegnet den internasjonale kampanjens grunnprinsipper, er Legeforeningens norske versjon anerkjent av det internasjonale Choosing Wisely nettverket. Choosing Wisely ble opprettet av ABIM Foundation i Massachussets i 2012, og har nå spredt seg til 19 land.

Kampanjen har følgende grunnprinsipper:

 • Det skal være ledet av klinikere – noe som øker tilliten blant både pasienter og klinikere
 • Hovedbudskapet skal være økt kvalitet og pasientsikkerhet – ikke at man sparer penger
 • Kommunikasjon mellom pasienter og klinikere skal være en sentral del av kampanjen
 • Rådene som gis gjennom kampanjen skal bygge på best tilgjengelige kunnskap og være evidensbaserte – det øker kredibiliteten
 • Kampanjen skal være tverrfaglig og involvere alt helsepersonell.
 • Transparens - Prosessene som leder frem til anbefalingene skal være offentlige og eventuelle interessekonflikter deklareres.


Oppgave:

Hva er ikke et grunnprinsipp ved kloke valg-kampanjen?

Alternativ:

 • Å la pasientene bestemme mer over hvilke prøver som skal tas i utredning
 • Å spare penger (riktig alternativ)
 • Å bygge rådene på evidensbasert kunnskap
 • Å være offentlig rundt prosessene som leder frem til rådene


Fasit: Selv om det kan argumenteres for at overbehandling fører til unødvendige kostnader, er ikke sparing et grunnprinsipp ved kloke valg-kampanjen. Dette fordi man ønsker å unngå at diskusjonen skal fokusere på at helsevesenet skal «få mer helse for hver krone». Det vil kunne bli oppfattet negativ av både pasientorganisasjoner og helsepersonell.


 

Noen tips for å komme igang med råtekst:

 • Ta utgangspunkt i en artikkel, en presentasjon fra et tidligere kurs eller en/flere artikler
 • De fleste av SKILs e-læringskurs er på 45 minutter, det tilsvarer en råtekst på ca. 2000 ord.
 • Husk at råteksten kun er det første utkastet - det kommer til å bli bearbeidet gjentatte ganger etter hvert i den videre produksjonen av kurset.
 • Av og til kan det være nyttig å STARTE med å lage oppgaver, deretter fylle inn med innhold som deltakeren må kunne for å løse oppgaven
 • Oppgaver er viktig for å beholde leserens oppmerksomhet og øker innlæringsevne, oppgavetypene som kan velges er:
 •     Flevalgsoppgave (enten ett eller flere riktige svar)
 •     Riktig kobling av tekst (presentert som puslespillbiter)
 •     Fylle inn blanke ord i setninger (med forslag)
 •     Fritekst-oppgave (med fasit når man sender inn)
 •     Velg det riktige av 2 bilder
 • Husk å ta med eventuelle refereranser
Opprette kurset i easygenerator

I easygenerator gjør man følgende:

 • Oppretter kurs, velg «start from scratch», deretter teach (simple course) • Gir et navn til kurset
 • Legger inn læringsmål under «course introduction»


 • Opprett seksjoner (sections) for hvert kapittel i kurset.
 • Under hver seksjon legger man inn content (innhold) - Vi anbefaler å bruke Old --> Classic editor - det gir større frihet i redigering av innhold.


 • Råtekst fordeles inn under de ulike seksjonene. Her vil det være en vurderingssak hva og hvor mye man skal ha på hver side. Det er imidlertid en fordel å kun ha ett hovedbudskap per side.
  • Legg inn kommentarer på sidene etter  «###», som f.eks. «### video skal inn her» eller <###  bilde med glad lege her»


  • Del kurset med de andre som skal jobbe med det ved å trykke på «co-authors».

  Fra dette tidspunktet vil den videre kursutviklingen handle om å fylle inn i easygenerator.

   


   

  Legge inn bilder og video

  Her innhentes ulike deler til kurset, inkludert bilder, video, lyd og andre media.

  Bilder: Det er viktig å ha rettighetene til bildene som benyttes. SKIL har allerede lastet ned en del bilder fra Shutterstock som kan gjenbrukes (ligger i felles dropbox-mappe). Dersom man trenger noen få bilder kan det lønne seg å kjøpe dem enkeltvis. Dersom man trenger mange bilder kan et månedsabonnement være billigere.

  Video: Video kan enten være filmopptak (typisk fiktive pasientkonsultasjoner) eller opptak av presentasjoner. SKIL har laget en fremgangsmåte for produksjon av videopresentasjoner:

  1. Lag manus (evt. hent manus fra manus i e-læringskurs).
  2. Ta opp lyd vha. programmet «audacity» og god mikrofon. SKIL benytter «Blue Yeti USB microphone»
  3. Lag en powerpoint-presentasjon med bilder og tekst, bruk animasjon så ikke all tekst kommer på en gang på lysbildene. Første lysbilde bør inneholde SKIL-logo.
  4. Legg lydfilen inn i første (eller andre) lysbilde.
  5. Spill inn lysbildefremvisning, velg «ta opp fra begynnelsen» og gå gjennom lysbildepresentasjonen slik at den stemmer med stemmen på lydfilen.
  6. Eksporter filen som MP4-video fra power-point.
  7. Last opp videoen i easygenerator og legg den inn der den skal være.

   


  Testing av kurset

  Kurset sendes til testing til både de involverte og andre relevante fagpersoner. I easygenerator kan det lages en egen lenke som kan benyttes for ekstern revisjon, da kommer kommentarene rett i easygenerator. Denne fasen tar typisk 1-2 uker. Rettinger gjøres i easygenerator.


  Lage eksamen

  Eksamen består normalt av et uttrekk av ti spørsmål fra en spørsmålsbank, og lagres som et eget ”kurs” i easygenerator. Spørsmålene bør teste praktisk anvendbar kunnskap som det forventes at den enkelte kan svare på dersom læringsmålene er oppnådd. Se derfor gjerne på læringsmålene under produksjon av eksamen.


  Søknad til spesialitetskomiteen

  Søknad sendes til Spesialitetskomiteen på standard søknadsskjema. Legg ved lenke til easygenerator så spesialitetskomiteen kan teste kurset.


  Lage kursrapportering

  Dette er nødvendig for at man skal kunne følge fremgangen av de enkelte deltakerne i e-portalen, og IT-ansvarlig Richard Hagen har laget en oppskrift for dette:

  Alle kurs trenger egen konto i https://lrs.skilnet.no

  Først opprett kurset https://lrs.skilnet.no/lrs/create:

   

  Deretter velg kurset i dashboardet, og velg manage clients:

   

  Bruk disse detaljene i ditt SCORM kurs sitt instillinger. For eksempel i EasyGenerator:


  Publikasjon av kurset

   

  Kurset publiseres direkte i eportalen, på følgende måte:

  1. Det opprettes et nytt kurs i eportalen
  2. Det legges inn en oppgave for kurset og en oppgave for kursprøven (velg oppgave e-læringskurs)
  3. Kurset lastes ned fra easygenerator.com som en SCORM-fil (det lastes da ned en .zip-mappe)
  4. Det legges eventuelt inn et evalueringsskjema som oppgave i eportalen (velg da oppgave arbeidsark).
  5.