Kvalitetsindikatorer i Allmennpraksis (KUP/SKIL-rapport)

Nr

(M=manuell)

Navn på indikator

Teller

Nevner

Rapport på enkeltkontornivå?

Kommentarer

Bakgrunnsinformasjon

1a

Listestørrelse

Antall pasienter som har fastlege ved kontoret

 

JA

 

1b

Andel kvinnelige pasienter på listen

Antall kvinnelige pasienter som har fastlege på kontoret

Antall pasienter som har fastlege på kontoret

JA

 

1c

Median alder på pasientene

Median alder på pasienter som har fastlege ved kontoret

 

JA

 

2

Antall konsultasjoner og sykebesøk siste år på kontoret

Antall ganger legen har tatt takst 2ad, 11ad eller 11ak siste år.

 

 

Ta med både fastleger og eventuelle vikarer

3a M

Totalt antall legehjemler ved kontoret

Manuelt input (heltall)

 

JA

 

3b M Andel av legene som er spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering (nevner: antall legehjemler) Manuelt input (heltall, x av y)   JA  

3c

Totalt antall pasienter per fastlegeliste

Total listestørrelse

Totalt antall legehjemler ved kontoret

JA

 

4

Andel pas med minst 6 konsultasjoner siste år

Antall av legens egne pasienter (=1a) som har hatt MINST 6 konsultasjon siste år hos en eller flere leger på kontoret (ikke bare fastlege)

Antall egne pasienter (=1a)

 

 

Legekontorets organisering og ledelse

Intern organisering

5 M

Kontoret driver årlig systematisk evaluering av data fra egen praksis

Manuelt input.

 

Alternativer:

«ja»

«nei»

 

 

Definere spørsmålet bedre?

6 M

Det holdes regelmessige personalmøter (inkludert agenda og referat)

Manuelt input.

 

Alternativer:

«Nei»

«ja- sjeldnere en 1 gang annenhver måned»

«ja, ca. 1 gang annenhver måned»

«ja, ca. en gang per måned»

«ja, oftere enn 1 gang per måned.»

 

 

 

Tilgjengelighet

7

Antall kalenderdager til tredje neste ordinære ledige time. Kun virkedager (gj.snitt for hver arbeidsdag i rapportperioden)

Antall dager (med 1 desimal) til neste tredje blanke time i legenes timebøker som IKKE er øh-time. Alle timene i alle timebøkene til legene telles med.

 

 

 

8

Gjennomsnittlig antall pasienter som har fått time samme dag (gj. Snitt for hver arbeidsdag i rapportperioden)

Antall pasienter som har fått time samme dag i timeboken, gjennomsnitt for siste år. Alle timebøkene til legene telles med.

 

 

 

9 M

Hvilke digitale tjenester tilbys pasientene?

Manuelt input, mulig til å velge flere alternativ:

«Timebestilling på SMS»

«Sikker time-/reseptbestilling på nett»

«E-kontakt»

«E-konsultasjon»

 

JA

Er dette mulig i Medrave?

Rutiner og ledelse

10a M

Legene kan vise at de har tilgang til og bruker dokumenterte retningslinjer og prosedyrer i behandlingen

Manuelt input.

Alternativer:

«ja»

«nei»

 

 

 

10b M

Dokumenter eller oppslagsverk som brukes:

Manuelt input, fritekst.

 

Skal ikke være med i aggregerte rapporter heller

 

11a M

Medarbeiderne kan vise at de har tilgang til og bruker dokumenterte retningslinjer og prosedyrer i behandlingen

Manuelt input.

Alternativer:

«ja»

«nei»

 

 

 

11b M

Dokumenter eller oppslagsverk som brukes:

Manuelt input, fritekst.

 

Skal ikke være med i aggregerte rapporter heller

 

12 M

Medarbeiderne dokumenterer enkle pasientkontakter (ved oppmøte/telefon):

Manuelt input, alternativer:

«ja, alltid»

«ja, etter vurdering»

«nei»

 

 

 

13a M

Legekontoret har rutiner for innhenting og behandling av avviksmeldinger

Manuelt input,

Alternativer:

«nei»

«ja, men brukes ikke»

«ja, brukes lite» «ja, brukes aktivt»

 

 

 

13b M

Beskriv rutinene:

Manuelt input, fritekst.

 

Skal ikke være med i aggregerte rapporter heller

 

14 M

Andel på kontoret som har fått opplæring og trening i basal førstehjelp siste år (antall med opplæring / antall personer på kontoret).

Manuelt input med to felt:

-antall med opplæring

-antall personer på kontoret

 

 

 

15M

Andel av medarbeiderne på kontoret som har vært på kurs siste år (antall med opplæring / antall personer på kontoret. NB! Møter med Legemiddelindustrien/utstyrsleverandører teller ikke med).

Manuelt input med to felt:

-antall medarbeidere med opplæring

-antall medarbeidere på kontoret

 

 

 

Pasientmedvirkning

16a M

Legekontoret har ila. siste 3 år utført brukerundersøkelse blant pasientene.

Manuelt input.

Alternativer:

«ja»

«nei»

 

 

 

16b M

Beskriv hvordan:

Manuelt input, fritekst.

 

Skal ikke være med i aggregerte rapporter heller.

 

17 M

Legekontoret har en ris-/ros-kasse eller lignende som gir pasientene mulighet til å gi tilbakemelding, evt. anonymt (ja/nei).

 

Manuelt input.

Alternativer:

«ja»

«nei»

 

 

 

18a M

Legekontoret har skriftlige rutiner for mottak og behandling av klager fra pasientene (ja/nei)

Manuelt input.

Alternativer:

«ja»

«nei»

 

 

 

18b M

Beskriv rutinene:

Manuelt input, fritekst.

 

Skal ikke være med i aggregerte rapporter heller

 

Generell utforming av legekontoret - kryss av for det legekontoret har:

19a M

Mulig å komme seg frem for rullestolbrukere

Manuelt input.

Alternativer:

«ja»

«nei»

 

JA

 

19b M

Heis

Manuelt input.

Alternativer:

«ja»

«nei»

 

JA

 

19c M

Automatiske døråpnere til fellesarealer

Manuelt input.

Alternativer:

«ja»

«nei»

 

JA

 

19d M

Handicap-toalett med trinnfri adgang

Manuelt input.

Alternativer:

«ja»

«nei»

 

JA

 

19e M

Handicap-parkering, minst en merket plass nær hovedinngang

Manuelt input.

Alternativer:

«ja»

«nei»

 

JA

 

19f M

Ledelinje for synshemmede

Manuelt input.

Alternativer:

«ja»

«nei»

 

JA

 

19g M

Informasjonsskilter er tilgjengelige og har god belysning og minst 5 cm store bokstaver

Manuelt input.

Alternativer:

«ja»

«nei»

 

 

JA

 

19h M

Markering av glassflater

Manuelt input.

Alternativer:

«ja»

«nei»

 

JA

 

Klinisk-faglig kvalitet

Legemiddelgjennomgang

20

Andel pasienter med 4+ legemidler hvor det er utført legemiddelgjennomgang det siste året

Antall pasienter med MINST 4 faste legemidler i LIB hvor ENTEN takst 2LD er tatt ELLER det står skrevet «legemiddelgjennomgang» eller «lmg» i journalnotatet.

Ikke case-sensitivt og friteksten kan etterfølges av komma, punktum, mellomrom eller kolon.

 

Antall pasienter med MINST 4 faste legemidler i LIB

 

Definisjon av faste legemidler i LIB er samme som i LMG-rapporten:

 

ALLE MEDIKAMENTER MERKET SOM FAST

+  FØLGENDE MEDIKAMENTER MERKET SOM BEHOV:

-ANTIPSYKOTIKA (N05A)

-TCA (N06AA)

-OPIOIDER (N02A)

-BENZODIAZ (N05BA, N05CD)

-Z-HYPNOTIKA (N05CF)

 

21

Andel pasienter over 65 år som siste år har fått forskrevet legemidler som kan gi alvorlige bivirkninger

Antall pasienter > 65 år som siste år har fått forskrevet en eller flere av følgende legemidler:

-TCA (N06AA)

-SSRI (N06AB)

-SNRI (NO6AX)

-ANTIPSYKOTIKA (N05A)

-BENZODIAZEPINER (N05BA, N05CD)

-Z-HYPNOTIKA (N05CF)

-1.GEN.ANTIHIST (N05BB, R06AB, R06AD, R06AE03, R06AE05).

-OPOIDER (N02A)

-MIDLER MOT OVERAKTIV BLÆRE (G04BD)

-NSAID/KOKSIBER (M01A)

-WARFARIN (B01AA03)

-NOAK (M01A)

 

Antall pasienter > 65 år som har fastlege på kontoret.

 

Alle forskrivninger siste år tas med

Oppfølging av kronisk syke

22

Andel av pasienter med diabetes som har gjennomgått årskontroll jf. Noklus-skjema (antall pas. hvor «årskontroll» står nevnt i journaltekst eller takst 109 er tatt)

Antall pasienter med fastlege på kontoret registrert med diagnose Diabetes mellitus (T89 eller T90) hvor det står enten «årskontroll» i fritekst ELLER takst 109 er tatt.

Antall pasienter registrert med diagnose Diabetes mellitus (T89 eller T90)

 

 

23

Antall pasienter som tilhører gruppen "utsatte pasientgrupper".

TA MED ALLE SOM OPPFYLLER MINST ETT AV FØLGENDE:

A. Eldre (> 65 år) som er registrert med minst 5 av diagnosene:

 • Hjertesvikt (K77)
 • Diabetes (T89, T90)
 • Hjerneslag (K90)
 • Nyresvikt (U99)
 • Leversvikt (D97)
 • KOLS (R95)
 • Atrieflimmer (K78)
 • Angina pectoris (K74)
 • Artrose (L89, L90, L91)
 • Epilepsi (N88)
 • Osteoporose (L95)


B. Eldre (>65 år) som bruker minst 10 faste legemidler

C. Pasienter i systemet registrert med

 • Demens/Alzheimer sykdom/senil demens (P70)
 • Psykisk utviklingshemming (P85)
 • Legemiddelmisbruk (P18)
 • Stoffmisbruk (P19)
 • Alkoholmisbruk (P15)
 • Schizofreni (P72)
 • Personlighetsforstyrrelse (P80)

D. Pasienter i systemet hvor det SISTE år er mottatt minst 1 melding fra enten hjemmesykepleien eller psykiatritjenesten i kommunen

Søk etter fritekst:

INFODOC KORRESPONDANSEFELT:

«sykepleie»

Søkes ikke case-sensitivt, kan etterfølges av tekst eller mellomrom.

CGM: "eForespørsel (ElinK)"

ikke case-sensitivt


System X: "Sykepleietjeneste, pleie- og omsorg Dialogmelding Mottatt” 

ikke case-sensitivt.

E. Pasienter som har gått regelmessig til oppfølging, men som er blitt «borte». Bruk samme definisjoner som i praksisprofil.

F. Pasienter hvor takst 11e er tatt siste år


Antall pasienter med fastlege på kontoret

 

Telleren her er den samme som indikator 14 i Pasientforløpsrapporten. 

24a

Andel av pasienter tilhørende "utsatte pasientgrupper" som har mottatt sykebesøk siste år (takst 11AD og 11AK)

Antall ganger tatt takst 11AD ELLER 11AK siste år hos pasienter tilhørende utsatte pasientgrupper (indikator 23)

Antall pasienter tilhørende utsatte pasientgrupper (Indikator 23)

 

 

24bAndel av pasienter tilhørende "utsatte pasientgrupper" hvor det har vært ansvarsgruppemøte siste år (takst 14)
Antall ganger tatt takst 14 siste år hos pasienter tilhørende utsatte pasientgrupper (indikator 23)
Antall pasienter tilhørende utsatte pasientgrupper (Indikator 23)


24cAndel av pasienter tilhørende "utsatte pasientgrupper" hvor det har vært holdt dialogmøte siste år (takst L35/L35d)Antall ganger tatt takst L35 ELLER L35d siste år hos pasienter tilhørende utsatte pasientgrupper (indikator 23)
Antall pasienter tilhørende utsatte pasientgrupper (Indikator 23)


Antibiotikaforskrivning

25

Andel konsultasjoner med luftveisdiagnoser/symptomer (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74) som har fått antibiotika

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, R07–29, R71-72, R74-78, R80-83 og H01, H71, H72 og H74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet antibiotika (J01) på kontoret.

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, R07–29, R71-72, R74-78, R80-83 og H01, H71, H72 og H74) på kontoret.

 

Konsultasjon = kontakt hvor takst 2AD / 2AK er tatt

26

Andel av pasientene over som har fått penicillin V

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, R07–29, R71-72, R74-78, R80-83 og H01, H71, H72 og H74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet Penicillin V (J01CE02)

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, R07–29, R71-72, R74-78, R80-83 og H01, H71, H72 og H74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet antibiotika (J01)