Kursmodellen

SKIL-aktiviteter er organiserte som meritterende kurs fordi det virker rekrutterende, som består av:

  • E-læringskurs (i forkant av kollegagruppemøter) – gir kunnskapsoppdatering om det aktuelle emnet.
  • Data fra egen praksis.
  • Organiserte kollegagruppe med veileder.
  • Arbeidsark/oppgaver som fylles ut i forbindelse med kollegagruppemøter.

Dette kapittelet vil gå nærmere inn på de ulike elementene over.

MERK at SKIL også produserer en del frittstående e-læringskurs som ikke er koblet til noe kollegagruppemøte eller data fra egen praksis. Det er likevel et mål at e-læringskursene skal gi deltakerne praktisk kunnskap som kan benyttes til å heve kvaliteten i egen praksis, se mer under kapittelet TEMA.