SKIL-modellen

SKIL-modellen

Målsetninger

SKIL-modellen har følgende målsetninger:

 • Øke kunnskap om viktige verktøy for praktisk kvalitetsarbeid.
 • Gi tilgang til dataverktøy for bedre oversikt over egen praksis.
 • Gi rom for refleksjon over egen praksis i allerede eksisterende møtearenaer.
 • Organisere kvalitetsarbeid rundt sentrale fagmedisinske tema.
 • Gi viktig kunnskapsoppdateringer innenfor sentrale fagmedisinske tema.
 • Gjøre det mulig for alle legekontor å delta (dette inkluderer de minste legekontorene, solopraksiser, som består av kun én lege).
 • Sørge for at god kvalitet ikke bare oppnås, men vedlikeholdes over mange år.
 • Gi mulighet for rapporter på kommunalt/nasjonalt nivå basert på aggregerte data fra kvalitetsarbeidet, som grunnlag for kvalitetsarbeid i kommune og stat.
 • Ivareta enkeltlegers og -kontors anonymitet på en slik måte at data ikke kan brukes til tilsyn.
 • Ikke koste mer enn at det er mulig å bredde modellen nasjonalt.

 

SKIL-modellens bestanddeler

SKIL-aktiviteter er organiserte som meritterende kurs fordi det virker rekrutterende, som består av:

 • E-læringskurs (i forkant av kollegagruppemøter) – gir kunnskapsoppdatering om det aktuelle emnet.
 • Data fra egen praksis.
 • Organiserte kollegagruppe med veileder.
 • Arbeidsark/oppgaver som fylles ut i forbindelse med kollegagruppemøter.

Dette kapittelet vil gå nærmere inn på de ulike elementene over.

MERK at SKIL også produserer en del frittstående e-læringskurs som ikke er koblet til noe kollegagruppemøte eller data fra egen praksis. Det er likevel et mål at e-læringskursene skal gi deltakerne praktisk kunnskap som kan benyttes til å heve kvaliteten i egen praksis, se mer under kapittelet TEMA.