Faglige tema

Bakgrunn for valg av tema

SKIL velger ut sentrale tema som favner bredt. Kriterier for valg av tema er bl.a.

  • Omfang av problemstillingen i praksis
  • Betydning for pasientsikkerheten
  • Kunnskap om anbefalt praksis
  • Forbedringspotensiale
  • Nasjonal prioritering

Valg av innsatsområdet skal diskuteres med SKILs styre

 


Lanserte tema

SKIL har følgende tema for de kliniske emnekursene:

 

Legemiddelgjennomgang (lansert høsten 2015)

Bakgrunn

Kurset er utviklet i samarbeid med Statens Legemiddelverk, Universitetet i Bergen og NOKLUS. Polyfarmasi med interaksjons- og bivirkningsfare, særlig hos eldre pasienter, manglende samsvar mellom legemiddellister hos fastlege, kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten er betydelige trusler mot pasientsikkerheten. Oppgaven er sentral i samarbeidet både med spesialisthelsetjenesten og kommunens øvrige helsetjenester.

Indikatorer

Indikatorer trekkes ut via Medrave4, og består av 4 deler:

  1. Bakgrunnsvariabler som sier noe om praksisen til den enkelte
  2. Generelle indikatorer knyttet til legemiddelgjennomgang generelt
  3. Indikatorer knyttet til legemidler og eldre
  4. Indikatorer knyttet til antikoagulantia

 

Riktig Antibiotikaforskrivning (pilotert siden høsten 2016, planlagt lansert vår 2017)

Bakgrunn

Kurset er et samarbeid med Antibiotikasenteret for Primærmedisin. Riktigere antibiotikaforskrivning for å unngå antibiotikaresistens er viktig både for samfunnet og den enkelte pasient. 80% av antibiotikaforskrivningen skjer i allmennpraksis, og det er derfor sentralt å rette innsatsen hit.

 

Gode pasientforløp (planlagt lansert høst/vinter 2017)