Kommunerapport Stavanger

Nivå: Rapporten trekkes ut for hele praksis

Formål: Benyttes til kommunerapport for Stavanger og Klepp

Nr (M=manuell input)

Nøyaktig navn på indikator

Teller

Nevner

Merknader

1

Listestørrelse

Antall pasienter med fastlege på legekontoret

 

 

1b M

Antall legehjemler i praksis

Manuelt input: Heltall

 

 

2

Konsultasjoner siste år

Antall 2ad tatt av en lege på kontoret (både fastleger og vikarer) siste år

 

 

3

Antall dager til neste 3. ordinære legetime.

Antall dager (med 1 desimal) til neste tredje blanke time i legenes timebøker som IKKE er øh-time. Alle timene i alle timebøkene til legene telles med.

 

 

4

Antall pasienter fått time samme dag (gjennomsnitt per praksisdag siste år).

Antall pasienter som har fått time samme dag i timeboken, gjennomsnitt for siste år. Alle timebøkene til legene telles med.

 

 

5 M

Kjenner dere til krav til generell utforming av kontor?

Manuell input:

Ja/nei

 

 

6 M

Kan pasienter bestille time/resepter elektronisk?

Manuell input:

Ja/nei

 

 

7 M

Er svartid på telefon målt på deres kontor siste 3 år?

Manuell input:

Ja/nei

 

 

8 M

Har legekontor mail som leses daglig? (for samarbeidspartnere, ikke pasienter)

Manuell input:

Ja/nei

 

 

9

Andel pas med minst 6 konsultasjoner eller sykebesøk siste år (nevner: antall listepasienter).

Antall listepasienter som har hatt MINST 6 konsultasjoner eller sykebesøk siste år hos en eller flere leger på kontoret (ikke bare fastlege) = pasienter hvor antall takst 2AD, 11AD eller 11AK er tatt.

Antall pasienter med fastlege på kontoret

2AK tas ikke med i nevner fordi det dreier seg om legevakt.

10

Deltagelse på tverrfaglige møter (14) (nevner: antall listepasienter)

Antall ganger kontakter med takst 14 siste år totalt på kontoret. 

Antall pasienter med fastlege på kontoret

NB! Ved repetisjon av taksten på en kontakt telles kun én gang.

11

Sykebesøk hos egne kronisk syke pasienter (takst 11E)

(nevner: antall listepasienter)

Antall ganger tatt takst 11E siste år på hele kontoret.

Antall pasienter med fastlege på kontoret.

Taksten kan kun tas på egne pasienter.

12

Andel pas med => 4 legemidler med som det er utført legemiddelgjennomgang på (enten takst eller fritekst).

 

Antall pasienter med MINST 4 faste legemidler i LIB hvor ENTEN takst 2LD er tatt ELLER det står skrevet «legemiddelgjennomgang» eller «lmg» i journalnotatet.

Ikke case-sensitivt og friteksten kan etterfølges av komma, punktum, mellomrom eller kolon.

Antall pasienter med MINST 4 faste legemidler i LIB

Definisjon av faste legemidler i LIB er samme som i LMG-rapporten:

 

ALLE MEDIKAMENTER MERKET SOM FAST

+  FØLGENDE MEDIKAMENTER MERKET SOM BEHOV:

-ANTIPSYKOTIKA (N05A)

-TCA (N06AA)

-OPIOIDER (N02A)

-BENZODIAZ (N05BA, N05CD)

-Z-HYPNOTIKA (N05CF)

13

Andel pasienter over 65 år som bruker fast legemidler som kan gi alvorlige bivirkninger (TCA/SSRI/SNRI/antipsykotika/BDZ/Z-hypnotika/1. gen antihistaminer/opioider/antikolinerge midler mot overaktiv blære/NSAID/koksiber/warfarin/noak)

Antall pasienter > 65 år som i sine FASTE MEDIKAMENTER:

-TCA (N06AA)

-SSRI (N06AB)

-SNRI (NO6AX)

-ANTIPSYKOTIKA (N05A)

-BENZODIAZEPINER (N05BA, N05CD)

-Z-HYPNOTIKA (N05CF)

-1.GEN.ANTIHIST (N05BB, R06AB, R06AD, R06AE03, R06AE05).

-OPOIDER (N02A)

-MIDLER MOT OVERAKTIV BLÆRE (G04BD)

-NSAID/KOKSIBER (M01A)

-WARFARIN (B01AA03)

-DOAK (B01AE/B01AF)

Antall pasienter > 65 år

Kun faste legemidler (LIB) tas med.

14a)

Andel konsultasjoner med luftveisdiagnoser/symptomer (R01–05, 07–29, 71-72, 74-78, 80-83 og H01, 71, 72 og 74) som har fått antibiotika

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, R07–29, R71-72, R74-78, R80-83 og H01, H71, H72 og H74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet antibiotika (J01) på kontoret.

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, R07–29, R71-72, R74-78, R80-83 og H01, H71, H72 og H74) på kontoret.

Konsultasjon = kontakt hvor takst 2AD / 2AK er tatt

14b)

Andel av pasientene over som har fått penicillin V

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, R07–29, R71-72, R74-78, R80-83 og H01, H71, H72 og H74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet Penicillin V (J01CE02)

Antall konsultasjoner med luftveisdiagnoser (R01–05, R07–29, R71-72, R74-78, R80-83 og H01, H71, H72 og H74) hvor det under SAMME KONTAKT er foreskrevet antibiotika (J01)

 

15 M

Har dere avholdt teamøvelse livreddende førstehjelp siste år?

Manuell input:

Ja/nei

 

 

16 M

Kjenner praksisteamet til eget akuttutstyr og det er gjennomgått siste år?

Manuell input:

Ja/nei

 

 

17 M

Andel medarbeidere som har vært på kurs siste år:

Manuell input:

X av Y

(hvor både X og Y er heltall)

 

 

18 M

Avholdes regelmessige praksismøter minst 1x / 2.måned hvor det skrives referat?

Manuell input:

Ja/nei

 

 

19 M

Bruker legekontoret et internkontroll/avvikssystem?

Manuell input:

Ja/nei